HOTĂRÂREA NR. 69/2022 privind stabilirea cuantumului orar al compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului de Urgenţă Voluntar al municipiului Toplița pe anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2022,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr.  68/17.03.2022;

– Raportul de specialitate nr. 10101/25.03.2022;

– Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului orar al compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului de Urgenţă Voluntar al municipiului Toplița pe anul 2022;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 70/2022 ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2020  privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Topliţa, precum și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  şi  Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Topliţa – art. 33 lit. ”q” din anexa nr. 1;

Ținând cont de:

– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată și modificată – art. 41;

– HG nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare,  cu modificările și completărilor ulterioare – art. 7 lit. ”q” din anexă;

– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. h,  art. 139 alin. (3) lit. a, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1:  (1) Se aprobă cuantumul orar al compensaţiei în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului de Urgenţă Voluntar al municipiului Toplița pe anul 2022, astfel:

  1. a) 25 lei brut /oră pentru funcțiile: șef SVSU, șef compartiment, șef formație, șef echipă;
  2. b) 24 lei brut /oră pentru celelalte funcții prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea  Consiliului Local nr. 70/2020.

(2) Acordarea sumelor de la alin. 1, în limita bugetului aprobat cu această destinație, se va efectua în baza documentelor justificative depuse de către Șeful Serviciului Voluntar  pentru Situații de Urgență.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  Serviciului Voluntar  pentru Situații de Urgență, Serviciul Resurse Umane și Direcția buget-finanțe  din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, celor de la art. 2 și se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

 

                                                                                Topliţa la, 31.03.2022

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA                                           SECRETAR  – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut