HOTǍRÂREA NR. 66/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie 2022,

– Referatul de aprobare nr.  53/22.02.2022;

– Raportul de specialitate  nr. 6992/01.03.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de sppecialitate din cadrul Consiliului local nr. 67/2022;

– Adresa nr. 26532/23.08.2021 adresată șefilor de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița, cu privire la modificarea sau completarea atribuțiilor de serviciu ale compartimentelor cuprinse în proiectul Regulamentului de organizare și funcționare;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2020 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului  municipiului  Topliţa;

– Anunțul public nr. 6993/01.03.2022;

 

Ținând cont de:

– Legea  nr. 53/2003 – privind Codul muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 40 alin 1;

– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată – art. 8 alin .1 și art. 11;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. a, alin. (3) lit.c, art. 139 alin. (1) coroborat cu art.5 lit.ee, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului local,  se abrogă HCL nr. 58/2006.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin:  serviciul rersurse umane din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Serivicului resurse umane, structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, prin grija Serviciului de Resurse umane și se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului Toplița.

 

Topliţa la, 31.03.2022

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                            Contrasemnează pentru legalitate – Secretar general UAT

CONSILIER –  BORȘ ANDRA RAMONA                                  Ciobanu Mihai Iulian

 

Regulament de Organizare si Functionare al Primariei municipiului Toplita

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut