HOTĂRÂREA NR. 65/2022 privind aprobarea modificării Hotărârilor Consiliului Local nr. 196/2021, nr. 197/2021, nr. 198/2021 și nr. 199/2021

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 31 martie 2022,

Având în vedere:

–  Referat de aprobare nr. 60/10.03.2022.

– Raportul de specialitate nr. 8822/15.03.2022.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârilor Consiliului Local nr. 197/2021, nr. 198/2021 și nr. 199/2021;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 66/2022;

–  Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 662/13.01.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 1941/18.01.2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2021 privind aprobarea închirierii unui număr de 23 (douăzeci și trei) apartamente – locuințe ANL, situate în str. Sportivilor bl. J – 20 locuințe și str. Izvoarelor  bl. 1B sc. II – 1 locuință ,  bl. 1C sc. I – 1 locuință și bl. 1C sc. II – 1 locuință, ca urmare a rămânerii definitive a listei de repartizare a acestora;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 197/2021 privind aprobarea  prelungirii duratei contractului  de închirierenr. 4690/25.02.2020, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia,  chiriaş în spaţiul cu destinaţie de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. 1B, sc.1, ap.4;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl. F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei  Gliga  Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 199/2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl. F, sc.6, ap. 1 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei  Ötvös – Moldovan Andrada – medic rezident, specialitatea medicină internă, angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa;

Ţinând cont de :

–  OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări – art. 154 alin. 6  coroborat cu art. 157și  art. 255 alin. 1;

– Legea nr. 24/2000 privind  normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,  republicată şi modificată ;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europene a autonomiei  locale;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței

În temeiul dispoziţiunilor art. 129, alin. 1,  art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee) , art. 196 alin. (1) lit a, art. 198, art. 199 şi art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  Se aprobă modificarea art. 4 al Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2021 privind aprobarea închirierii unui număr de 23 (douăzeci și trei) apartamente – locuințe ANL, situate în str. Sportivilor bl. J – 20 locuințe și str. Izvoarelor  bl. 1B sc. II – 1 locuință ,  bl. 1C sc. I – 1 locuință și bl. 1C sc. II – 1 locuință, ca urmare a rămânerii definitive a listei de repartizare a acestora, care va avea următorul cuprins:

                           ” Art.4: Se împuterniceşte Primarul municipiului Topliţa,  pentru  semnarea contractelor de închiriere..”

Art.2:  Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârea Consiliului Local nr. 197/2021 privind aprobarea  prelungirii duratei contractului  de închirierenr. 4690/25.02.2020, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia,  chiriaş în spaţiul cu destinaţie de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. 1B, sc.1, ap.4., care va avea următorul cuprins:

                ” Art.2: Se împuternicește Primarul municipiului Toplița pentru  semnarea  actului adițional  la contractul inițial  de închiriere.”

Art.3: Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl. F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei  Gliga  Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa, care va avea următorul cuprins:

                 ”Art.3 : Se împuterniceşte Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea  contractului  de închiriere.”

Art.4: Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârea Consiliului Local nr. 199/2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl. F, sc.6, ap. 1 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei  Ötvös – Moldovan Andrada – medic rezident, specialitatea medicină internă, angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa, care va avea următorul cuprins:

                 ”Art.3 : Se împuterniceşte Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea  contractului  de închiriere.”

Art.5: Celelalte prevederi ale  Hotărârilor Consiliului Local nr. 197/2021, nr. 198/2021 și nr. 199/2021 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Topliţa, prin: responsabilul cu administrarea spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Topliţa.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor menţionaţi  la art. 5  şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare pe pagina web a municipiului.

 

Toplita, la  31.03.2022

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – Borș Andra Ramona                            SECRETAR – Ciobanu Mihai-Iulian

Sari la conținut