HOTĂRÂREA NR. 57/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 8784/24.03.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de servicii pentru „Servicii de proiectare, verificarea tehnică a proiectării prin verificatori atestați și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară din data de 31 martie 2021,

Având în vedere :

 • Referat de aprobare nr. 57/23.03.2021.
 • Raportul de specialitate nr. 8785/24.03.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 8784/24.03.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de servicii pentru „Servicii de proiectare, verificarea tehnică a proiectării prin verificatori atestați și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata excuției lucrărilor”
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 57/2021 ;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 86/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor C2 şi C3 în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Topliţa, judeţul Harghita”, cu modificările aduse pein Hotărârile Consiliului Local nr. 82/2020 și nr. 128/2020;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor C2 şi C3 în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Topliţa, judeţul Harghita”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2020;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Topliţa pentru anul 2020, cu rectificările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a municipiului Topliţa pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 2, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 10;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. II secțiunea a 4-a din Anexă;
 • Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

                  În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                  În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 8784/24.03.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de servicii pentru „Servicii de proiectare, verificarea tehnică a proiectării prin verificatori atestați și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor” din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea extinderea și dotarea clădirilor C2 și C3 în cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 121222., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului  investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 31.03.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                              CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut