HOTĂRÂREA NR. 56 / 2021 privind aprobarea ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa„

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință extraordinară din data de 31.03.2021,

Având în vedere:

 – Referatul de aprobare nr. 52 / 16.03.2021;

 – Raportul de specialitate nr. 8255/16.03.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa„;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 56/2021;

– Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 16934/01.03.2021, înrgistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 7697/16.03.2021, prin care se comunică avizarea favorabilă a propunerilor de criterii aprobate prin HCL nr. 28/2021, sub rezerva efectuării unor modificări care fac obiectul prezentului proiect;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2021 privind aprobarea propunerilor de „Criterii – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”, conform anexei nr.1;

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. (3);

– HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată – art. 14 alin. (7) și alin.(8) lit. d din anexa la HG, precum și  Anexa nr.11  la normele metodologice;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Titlul I – partea V-a – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

       În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

       În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d, alin. (7) lit. e și q, alin. (8) lit. b art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art. 197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Se aprobă „Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa și comisia de analiză a cererilor/solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Toplița, constituită prin Dispoziția Primarului nr. 170/2021.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita,  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – prin grija compartimentului spațiul locativ, Primarului municipiului Topliţa, compartimentului spațiul locativ din cadrul Primăriei municipiului Toplița şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.03.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Consilier local – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU  MIHAI

Sari la conținut