HOTĂRÂREA NR. 39 / 2021 privind prelungirea duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 30 mp., situat în Municipiul Toplita , str. Sportivilor, bl. C sc. 2-parter – conform contractului de concesiune nr. 5388/27.04.2011 încheiat cu Iordăchiță Camelia Dorina Întreprindere Individuală

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 17 martie 2021;

            Având în vedere următoarele :

             – Referat de aprobare nr. 41/17.02.2021;

             – Raportul de specialitate al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 5861/01.03.2021.

            – Proiect de hotărâre privind prelungirea  duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 30 mp., situat în Municipiul Toplita , str. Sportivilor, bl. C sc. 2-parter  –  conform  contractului de concesiune nr. 5388/27.04.2011 încheiat cu Iordăchiță Camelia Dorina Întreprindere Individuală;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 39/2021;

 – Prevederile Cap. III art. 2 alin. (2) din contractul de concesiune nr. 5388/27.04.2011, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2010 și nr. 27/28.02.2011, precum și a raportului procedurii de atribuire nr. 4407/31.03.2011;

– Art. 871-873 coroborate cu art. 6 din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            – Titlul V, Cap.1, art. 108, lit.”b”, art. 286, art. 287 lit.b, art. 297 alin. 1 lit. b , art. 327 alin. 2 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

            – Cererea de prelungire a contractului de concesiune  nr. 4932/19.02.2021;

            –  Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

            –  HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

            –  Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

          –  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate ăn cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a” şi 139  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a duratei dreptului de concesiune la contractul nr. 5388/27.04.2011, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data scadentă a contractului, respectiv 28.04.2021.

Art.2: Celelalte clauze prevăzute în contractul de concesiune nr. 5388/27.04.2011  rămân în vigoare şi aplicabile.

 Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează administratorul public al localităţii si  Direcţia urbanism, Direcţia buget-finanţe, Serviciul impozite- taxe locale, Compartimentul juridic-arhivă din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

             Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3, titularului contractului de concesiune prin grija Direcției de urbanism şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa la,  17.03.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN      SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA CIOBANU MIHAI

Sari la conținut