HOTĂRÂREA NR. 40/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Topliţa pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 17 martie 2021,

Având în vedere :

      –       Referatul de aprobare nr. 43/05.03.2021;

 • Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială nr.  7813/09.03./2021;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Topliţa pentru anul 2021;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 40/2021;
 • Avizul consultativ al DGASPC Harghita nr. 171(6028)/2021 ;

În temeiul următoarelor prevederi legale:

 • 3 alin.2 lit.b)  din Anexa nr. 2  la H.G.R. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, modificată;
 • 118 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;
 • HGR nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 • HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, modificată ;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată.
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeana a autonomiei locale;
 • HCL nr.154/2012 –Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

      În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin.(1) și (2) lit a și d, alin.(7) lit.b, art.139 alin.(1) coroborată cu art. 5 lit. ee), art.196 alin(1) lit.a și art.197 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. 1:  Se aprobă  Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Topliţa pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2:  Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului prin: Direcţia Buget Finante, Direcția de Asistență Socială Toplița și Biroul  Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte.

ART. 3:  Prezenta se comunică : Instituției Prefectului – județul Harghita, Primarului municipului Toplița, Direcției Buget-Finanțe, Biroului Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte

și  Direcției de Asistență Socială .

Toplița, la 17.03.2021.

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

    Consilier local – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                 SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU  MIHAI

Sari la conținut