HOTĂRÂREA NR. 32 / 2020 privind rectificarea bugetului general al municipiului Toplița prin majorare cu suma de 2245,88 mii lei

HOTĂRÂREA NR. 32 / 2020 privind  rectificarea bugetului general al municipiului Toplița prin majorare cu suma de 2245,88 mii lei

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară  din data de 15.02.2021;

Ținând cont de :

– Referatul de aprobare nr.  36/12.12.2020;

– Raportul de specialitate nr. 4212 / 12.02.2021 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate al primarului;

– Proiectul de hotărâre privind  rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2020 prin majorare cu suma de 1350 mii lei;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din carul consiliului local nr. 32/2021;

Având în vedere prevederile:

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificată si actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2 art. 26, art. 39 alin. 6, art. 45, art. 46 , art. 49 alin. (7);

–  Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273 / 2006 privind finantele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată si actualizata;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizata  –  art. 23 alin. (1) şi (2) respectiv art. 12 alin. (1) lit. e);

– Legea nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020;

– HCL nr. 29 /2020  privind aprobarea Bugetului General al UAT Municipiul Toplita pe anul 2020 (inițial), cu rectificările ulterioare ;

– OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, modificată;

– HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, modificată – art. 2 alin. 5 și art. 18 alin. 19 din anexă,

– Notificare MDLPA nr. 19460/11.02.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 4136/12.02.2021, aferentă cererii de plată nr. 3646/DGPECA/12.01.2021;

– Extras de cont  referitor la sumele cererii de plată sus menționate;

– Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

 

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a , art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit cc) , art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă rectificarea Bugetului General al Municipiului Toplița pe anul 2021  prin majorare cu suma de  2245,88  mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli , conform Anexei 1 la prezenta , astfel:

            Anexa 1 : a)  la venituri :

   + 2245,88  mii lei – sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.02.01);

  1. b) la cheltuieli:

 – suma de 2245,88 mii lei conform Anexa 1, care face  integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

Art.3: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita , Primarului localităţii,  AJFP Harghita  / DGRFP Braşov şi ordonatorilor terţiari de credite prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la:  15.02.2021.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA                   SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI  IULIAN

Sari la conținut