HOTĂRÂREA NR. 33/2021 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și funcționarea Pieței agroalimentare, a Pieței de produse industriale și nealimentare, a organizării și desfășurării târgurilor tradiționale și a Pieței volante din municipiul Toplița, conform anexelor

Consiliul local al municipiului Toplița , întrunit în ședință ordinară din data 17 martie 2021,

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr.  18/15.01.2021.

Raportul de specialitate nr. 1609/20.01.2021;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și funcționarea Pieței agroalimentare, a Pieței de produse industriale și nealimentare, a organizării și desfășurării târgurilor tradiționale și a Pieței volante din municipiul Toplița, conform anexelor ;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 33/2021 ;

Anunțul public nr. 1610 / 20.01.2021;

Procesul verbal nr. 3932/10.02.2021 încheiat cu ocazia dezbaterii publice a proiectului de hotărâre;

Tinand cont de prevederile :

  • HG nr. 348/2004 – privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice modificată – art. 2, art.4 – 7 alin. 1 si alin. 2, art. 8^1 si art. 9 alin. 1 si alin. 2
  • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, actualizata – art. 13  ;
  • Ordinul ANSVSA NR. 111/2008 – privind aprobarea normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, privind procedura de inregistrare sanitara veterinara a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala si nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, modificată ;
  • OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată și modificată – art. 4 lit. p , art. 6
  • OG nr. 21/1992 – privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
  • OUG nr. 28/1999, republicata, privind obligatia operatorilor economici de a utiliza case de marcat electronice fiscale, actualizata –art. 1 si 2
  • U.G. nr. 44/2008 – privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • Hotararea Consiliului Local Toplita nr. 46/2008 modificata si completata de C.L. nr. 148/2008 – referitoare la stabilirea unor masuri pe linia ordinii si linistii publice, actelor de comert, protectia mediului inconjurator, regimul circulatiei pe drumurile publice, respectarea normelor de igiena si infrumusetare a municipiului Toplita ;
  • Hotararea Consiliului Local Toplita nr. 190/2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale ce constituie venit la bugetul local pentru anul 2021 ;

              În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,             

              În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.a și d, alin.(7) lit. r,  art. 139 alin. (1)  coroborat cu art.5 lit.ee , art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 : Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și funcționarea pieței agroalimentare din Municipiul Toplița, situată în municipiul Toplița, strada Sportivilor, nr. 6A conform anexei nr. 1.

Art.2 : Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și  funcționarea  pieței  de  produse  nealimentare  și  industriale  din  cadrul  pieței agroalimentare, conform anexei nr. 2.

Art.3 : Se aprobă Regulamentul pentru organizarea  și desfășurarea  târgurilor  tradiționale pe raza municipiulu Toplița, conform anexei nr. 3.

Art.4: Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și funcționarea pieței volante din municipiul Toplița, conform anexei nr. 4.

Art.5 :  Anexele nr. 1-4  fac parte integranră prin prezenta.

Art.6: Începand cu data intrării în vigoare a hotărârii de Consiliu Local, HCL nr. 142/2020 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea si functionarea Pietei agroalimentare, a Pietei de produse industriale si nealimentare, a organizarii si desfasurarii targurilor traditionale si a Pietei volante din municipiul Toplita conform anexelor, se abrogă .

Art.7:. Prezenta  se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei  la avizier şi pe site-ul www.primariatoplita.ro, rubrica  anunţuri.

Topliţa la, 17.03.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                      CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut