HOTĂRÂREA NR. 3 / 2021 privind utilizarea sumei de 7.613.655,14 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii rezultat la sfârşitul exercitiul financiar 2020 – ca sursă de finanţare a bugetului local pe anul 2021

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 3 / 8 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA   NR.  3 / 2021

privind utilizarea sumei de 7.613.655,14 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii rezultat la  sfârşitul exercitiul financiar 2020 – ca sursă de finanţare a bugetului local pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocata de îndată,  din data de 08.01.2021;

Având în vedere :
– Referat de aprobare nr. 5 /06.01.2020;
– Raportul de specialitate nr. 229/06.01.2021 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate al primarului;
– Proiectul de hotărâre privind utilizarea sumei de 7.613.655,14 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii rezultat la  sfârşitul exercitiul financiar 2020 – ca sursă de finanţare a bugetului local pe anul 2021;
– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate sin cadrul Consiliului Local nr. 3/2021;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,actualizata , cu  modificarile si completarile   ulterioare , –   art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 13,  art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2 art. 26, art. 58 alin. (1) lit. „c”, art. 70, art. 71 alin. 4 ;
–  Ordin MFP nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, modificat – cap. V, pct. 5.16.3. alin. (1) lit. „b”;
– Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2020 privind aprobarea Bugetului  General al UAT Municipiul Toplita pe 2020, cu rectificările ulterioare;
– Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273 / 2006 privind finantele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată si actualizata ;
– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată – art. 6, art. 67 alin. 1 lit ”d” ;
– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr.154/2012 privind aprobarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;
– Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea 199/1997
– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări aduse prin Legea nr. 29/2011:
– Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.1 şi 2 lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139 alin. 3, lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196, alin. 1 lit. a, art. 198 art. 199 si art. 197 alin.1 ,alin. 2 si alin. 4   din O.U.G. nr. 57/2019 Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se aprobă utilizarea sumei de 7.613.655,14 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii rezultat la  sfârşitul exercitiul financiar 2020 ca sursă de finanţare a  bugetului local pe anul 2021.
(2) Suma de la alin. 1 se virează din contul 82.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii” în contul de venituri la bugetului local 21.A.36.05.00 „Vărsămintele din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice”.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita , prin:  directia  Buget – Finanțe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului , direcției buget-finanțe, AJFP Harghita  / DGRFP Braşov prin grija direcției buget-finanțe şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa,  la  08.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut