HOTĂRÂREA NR. 2 / 2021 privind utilizarea sumei de 3.051.930,64 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 2 / 8 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA   NR.  2 / 2021

privind utilizarea sumei de 3.051.930,64 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a
bugetului local pe anul  2021

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocata de îndată,  din data de 08.01.2021;

Având în vedere :
– Referat de aprobare nr. 4/06.01.2020;
– Raportul de specialitate nr. 228/06.01.2021 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate al primarului;
– Proiectul de hotărâre privind utilizarea sumei de 3.051.931,64 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul  2021;
– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate sin cadrul Consiliului Local nr. 2/2021;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,actualizata , cu  modificarile si completarile   ulterioare , –   art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 13,  art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2 art. 26, art. 58 alin. (1) lit. „c”, art. 70, art. 71 alin. 4
–  Ordin MFP nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, modificat – cap. V, pct. 5.16.3. alin. (1) lit. „b”;
– Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2020 privind aprobarea Bugetului  General al UAT Municipiul Toplita pe 2020, cu rectificările ulterioare;
– Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273 / 2006 privind finantele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată si actualizata ;
– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată – art. 6, art. 67 alin. 1 lit ”d” ;
– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr.154/2012 privind aprobarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;
– Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea 199/1997
– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări aduse prin Legea nr. 29/2011:
– Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.1 şi 2 lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139 alin. 3, lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196, alin. 1 lit. a, art. 198 art. 199 si art. 197 alin.1 ,alin. 2 si alin. 4   din O.U.G. nr. 57/2019 Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se aprobă utilizarea sumei de 3.051.930,64 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul  2021.
(2) Suma se virează din contul 82.A.98.00.00 „Excedent” în contul de venituri al bugetului local 21.A.40.14.00 „Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita , prin:  directia  Buget – Finanțe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului , direcției buget-finanțe, AJFP Harghita  / DGRFP Braşov prin grija direcției buget-finanțe şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa,  la  08.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut