HOTĂRÂREA NR. 25/2023 Privind aprobarea Planului anual de acțiune nr. 404/06.01.2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Topliţa pentru anul 2023

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 31 Ianuarie 2023,

Având în vedere :

–       Referatul de aprobare nr.  26/18.01.2023;

 • Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială nr.  407/06.01.2023;
 • Proiectul de hotărâre privind Planul anual de acțiunenr. 404/06.01.2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Topliţa pentru anul 2023;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 27/2023;
 • Avizul consultativ al Consiliului Județean Harghita – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului nr. 22/18.01.2023, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 2092/18.01.2023;
 • Procesul – verbal al consultării în vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale, organizată cu furnizorii publici şi privaţi/asociaţii profesionale şi organizaţii reprezentative ale beneficiarilor 584/09.01.2023;

În temeiul următoarelor prevederi legale:

 • nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, modificată – art. 3 alin.2 lit.b) din Anexa nr. 2  ;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare – art. 118 ;
 • Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;
 • HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, modificată;
 • HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, modificată ;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată.
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeana a autonomiei locale;
 • HCL nr.154/2012 –Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022,

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin.(1) și (2) lit a și d, alin.(7) lit.b, art.139 alin.(1) coroborată cu art. 5 lit. ee), art.196 alin(1) lit.a și art.197 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1:  Se aprobă  Planul anual de acțiune nr. 404/06.01.2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Topliţa pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2: Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului prin: Direcţia Buget Finante, Direcția de Asistență Socială Toplița și Biroul  Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte.

ART.3: Prezenta se comunică: Instituției Prefectului – județul Harghita, Primarului municipului Toplița, Direcției Buget-Finanțe, Biroului Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte și Direcției de Asistență Socială.

 Toplița, la 31.01.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Consilier local – NEGREA GHEORGHE ALIN            SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                      CIOBANU  MIHAI

Anexa - HOT25
Sari la conținut