HOTĂRÂREA NR. 26 / 2023 Privind aprobarea modificării prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru chiriaşii din locuinţele ANL, în urma recalculării chiriei lunare, actualizată cu rata inflației pe anul 2022

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2023,

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 27/18.01.2023;
  • Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 2182/19.01.2023;
  • Proiectul de hotărâre privind modificarea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru chiriaşii din locuinţele ANL,  în urma recalculării chiriei lunare, actualizată cu rata inflației pe anul 2022;
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 28/2023;

Ținând cont de :

–  Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. 11;

–  Anexa nr. 16 din HG nr. 962/2001  privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare  a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată;

–  Legea nr. 24/2000 –republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

–  Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată –  Partea V – Titlul II –  Capitolul  III – Unele reguli privind exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

–  Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a cesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuţiilor avute în cadrul şedinţei:

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1 : Se aprobă modificarea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere începând cu 01.02.2023, pentru chiriaşii din locuinţele ANL, în urma recalculării chiriei lunare în conformitate cu prevederile legale referitoare la actualizarea acesteia cu rata inflației pentru anul 2022 (13,08%),  comunicată de către Institutul Național de Statistică, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

 Art.2 : Se aprobă modelul de calcul al chiriei conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, după cum urmează:

– Pentru chiriaşii cu vârsta de până la 35 de ani, cuantumul chiriei lunare se va calcula conform tabelului de la cap.II lit.(a) și cap.III lit.(a) din anexa nr.16 la HG nr. 962/2001, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998.

– Pentru chiriaşii  cu vârsta  de peste 35 de ani, cuantumul chiriei lunare se va calcula conform tabelului de la cap.II lit.(b) și cap.III lit.(b) din anexa nr.16 la HG nr. 962/2001, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998.

Art.3: (1) Nivelul maxim al chiriei, în funcție  de venitul mediu net lunar pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni, nu va depăși cuantumul prevăzut la art. 8 alin.(9^1) din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru titularii contractelor de închiriere  care nu prezintă veniturile nete lunare pe membru de familie, chiria netă anuală se ponderează cu coeficienții prevăzuți la art. 8 alin. (8) din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără a se aplica coeficientul prevăzut la art. 8 alin. (9) și prevederile alin.(9^1) din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa  prin:

  • direcţia buget – finanţe;
  • compartimentul spațiu locativ;

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, celor de la art.4, chiriașilor prin grija compartimentului spațiului locativ  şi se aduce la cunoştinţă  prin  publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  31.01.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  NEGREA GHEORGHE ALIN              SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                   CIOBANU MIHAI

Sari la conținut