HOTĂRÂREA NR. 264 / 2023 Privind utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2022 pentru acoperirea temporară a golului de casă a bugetului local – secţiunea de dezvoltare pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.12.2023; Având în vedere : – Referat de aprobare nr. 271/28.12.2023; – Raportul de specialitate nr. 50854/28.12.2023 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate al primarului; –…

HOTĂRÂREA NR. 263/2023 Privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul ” Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplița, județul Harghita, cod SMIS 126711” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.12.2023, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 270/28.12.2023; – Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 50825/28.12.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării…

HOTĂRÂREA NR. 262/2023 Privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2024-2025 a unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 decembrie 2023, Având în vedere: – Referat de aprobare nr.  267/20.12.2023; – Raport de specialitate nr. 49909/19.12.2023; – Proiectul de hotărâre privind  propunerea aprobării reţelei şcolare pentru…

HOTĂRÂREA NR. 261/2023 Privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 4435/06.12.2023, preluarea și înscrierea în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 141 mp., situat în Toplița, str. Măgura, înscris în CF nr. 59967 Topliţa, nr. cad. 59967 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.12.2023; Având în vedere: – Referatul  de aprobare nr. 269/21.12.2023; – Raportul de specialitate nr. 50325/21.12.2023; – Proiectul de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare…

HOTĂRÂREA NR. 260/2023 Privind aprobarea modificării salariilor de bază a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița și din cadrul Serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.12.2023.   Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  268/21.12.2023; – Raportul de specialitate nr. 50371/21.12.2023 al Serviciului de Resurse Umane; – Proiectul de hotărâre privind modificarea salariilor…

HOTĂRÂREA NR. 259/2023 Privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartamente în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară data de 22 decembrie 2023, Având în vedere:                – Referatul de aprobare nr. 265/15.12.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartamente în baza…

HOTĂRÂREA NR. 258/2023 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui imobil, reprezentând două construcții în suprafață de 75 mp și teren aferent în suprafață de 95 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat la adresa str. Secu nr, 23, înscris în CF nr. 57028 Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 22.12.2023; Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  264/15.12.2023; – Raportul de specialitate nr.  49315/15.12.2023; – Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, a unui imobil, reprezentând…

HOTĂRÂREA NR. 257 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 1441/31.01.2014 – modificat, încheiat cu domnul Lazăr Costel-Cristian – chiriaș în locuința, situată în municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu, bl. F, sc. 5, ap. 6

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 22.12.2023; Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  263/14.12.2023; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 49245/15.12.2023; – Proiectul de hotărâre privind modificarea, prin act adițional,…

HOTĂRÂREA NR. 256 / 2023 Privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele aflate în fondul locativ al Municipiului Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 22.12.2023; Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  261/13.12.2023; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 49103/14.12.2023; – Proiectul de hotărâre privind propunerea prelungirii duratei unor…

HOTǍRÂREA NR. 255/2023 Privind aprobarea repartizării pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă, proprietate a municipiului Topliţa şi administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2024

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 22.12.2023; Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 262/13.12.2023. – Raportul de specialitate nr. 49218/14.12.2023 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ; – Proiectul de hotărâre privind…

Sari la conținut