HOTĂRÂREA NR. 24/2023 Privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2023, ce se efectuează de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2023;

 Având în vedere :

Referat de aprobare  nr. 25/16.01.2023;

Raport de specialitate nr. 408/06.01.2023 a Serviciului de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială;

Proiectul de hotărâre privind Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2023, ce se efectuează de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 26/2023;

Ținând cont de :

Prevederile  art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. 28 alin. (3) din HG  nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 292/2011 Legea Asistenţei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în muncă , modificată;

HG nr. 1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022,

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) alin (2) lit.a d,  alin. (7) lit. b, art.139 alin.1 coroborat cu art.5  lit.ee, art.196 alin.(1) lit.a, art.198 art.199 și art.197 alin.(1) alin.(2) și alin.(4) din O.U. nr.27/2019 Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2023, ce se efectuează de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi HG  nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 416/2001, conform  anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: Serviciul de asistenţă socială din cadrul Direcției de Asistentă Socială,  Direcția de gospodărie municipală şi  Serviciul parcuri şi zone verzi din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Serviciului de asistenţă socială din cadrul Direcției de Asistență Socială, Serviciului de gospodărie municipală, Serviciului parcuri şi zone verzi din cadrul Primăriei Topliţa,  se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa, precum şi la avizierul Primăriei municipiului Topliţa, prin grija Serviciului de asistenţă socială.

Topliţa la,  31.01.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER– NEGREA GHEORGHE ALIN              SECRETAR GENERAL

                                                                                                  CIOBANU MIHAI-IULIAN

anexa 24
Sari la conținut