HOTĂRÂREA NR. 240 / 2022 Privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. ad. 11168/27.08.2015, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată în str. Tîrgului nr. 3/A, bl. A, ap. 19

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2022.,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 239/15.12.2022;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 43144/16.12.2022;

–  Proiectul de hotărâre privind propunerea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. ad. 11168/27.08.2015, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița,

situată  în str. Tîrgului nr. 3/A, bl. A, ap. 19;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local nr. 255/2022;

– Contractul de închiriere nr. ad. 11168/27.08.2015 încheiat cu Barșon Aladar – cap. IV – ultimul alineat;

–  Cererea nr. 42352/12.12.2022 a doamnei Barșon Ana,  prin care solicită transferul  contractului de închiriere pe numele ei în calitate de soție supraviețuitoare, precum și modificarea componenței membrilor care folosesc în comun imobilul care face obiectul contractului de închiriere;

– Certificatul de deces seria D.12 nr.039669, eliberat la data de 28.11.2022 al defunctului Barșon Aladar – titular de contract;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe nr. 12/15.12.2022;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare.

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,  republicată – art.1834 coroborat cu art. 323 alin. 3;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin. (7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art. 5 lit.cc, art. 196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art. 197 alin. (1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 : (1) Se aprobă modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. ad. 11168/2015 – modificat, pentru spațiul cu destinația de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița, situat în str. Tîrgului, nr. 3/A bl. A, ap. 19, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, pe numele Barșon Ana – soție supraviețuitoare, de pe numele Barșon Aladar – titular de contract,  în urma  decesului acestuia.

             (2) Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. ad. 11168/2015 – modificat, pentru spațiul cu destinația de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița, situat în str. Tîrgului, nr. 3/A bl. A, ap. 19, în sensul modificării membrilor familiei care folosesc, alături de titularul de contract locuința închiriată, astfel:

– eliminarea domnului Lăcătuș Ovidiu Petru

– includerea doamnei Barșon Claudia – Dana (fostă Ioanta) – în calitate de fiică a titularului.

Art.2Se împuterniceşte Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul inițial de închiriere, conform celor dispuse la art. 1.

Art.3 :.  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, serviciul impozite şi taxe și responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, noului chiriaș prin grija responsabilului  fondului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 27.12.2022.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA                    SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut