HOTĂRÂREA NR. 239/2022 Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2023, precum și aprobarea indexării sumelor prevăzute în tabelul de la art. 470 alin (5) și (6) din Legea nr.227/2015, Lege privind Codul Fiscal, în funcție de rata de schimb a monedei euro de 4,9490 lei în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022 și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

Consiliul local la municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 decembrie 2022

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  240/16.12.2022;

– Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, înregistrat sub nr. 43066/15.12.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și  taxelor locale ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2023, precum și aprobarea  indexării sumelor prevăzute în tabelul de  la art. 470 alin (5) și (6) din Legea nr.227/2015, Lege privind Codul Fiscal, în funcție de rata de schimb a monedei euro de 4,9490  lei în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022 și publicată în Jurnalul  Oficial al Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 254/2022;

– Rata inflației  pentru anul 2021, comunicată de INS  este de  5,1%.

– Rata de schimb a monedei euro, respectiv 4,9490 RON, conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, publicat la 1 octombrie 2022;

– Art. 56 alin. (1), art. 120, art. 121, şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, republicată;

– Art. 4, art. 9 – pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;

– Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;

– Art. 1, art. 2 alin. (1) lit. „h” şi Titlul IX –  Legea nr.227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

–  HG nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  – art. 5 alin. (1) lit. „a” , alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27  art. 30;

– OUG nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;

– OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanta de urgenta nr. 28/2008 privind registrul agricol,cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 985/2019 privind registrul agricol 2020-2024;

– Ordin comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 pentru aprobarea  Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;

– OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr. 38/2003  privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Ordinul nr. 356/2007 privind normele metodologice a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificat;

– Art. 19, art. 20, art. 28 lit. „j”, art. 39 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 7/1996 – legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 5;

– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Topliţa nr. 56/2007 privind înfiinţarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat de interes local al municipiului şi gestionarea directă a acestuia;

–  Hotărârea Consiliului local al Primăriei municipiului Topliţa nr. 59/2016 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al U.A.T. Toplița;

– Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Topliţa nr. 20/2012,  a cărui valabilitate a fost prelungit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 142/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru Organizarea şi Funcţionarea Pieţei Agroalimentare, a Pieței de produse industriale și nealimentar, a organizării și desfășurării târgurilor tradiționale și a Pieței volante  din municipiul Topliţa;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim taxi în municipiul Topliţa, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2013, nr. 21/2014, nr. 144/2015 şi nr. 112/2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2011 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza municipiului Topliţa;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Toplița, care nu se supun înmatriculării, modificată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 22/2014;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bazei sportive – stadion municipal, în suprafaţă de 17.723 mp., strada Sportivilor nr. 41, proprietate publică a municipiului Topliţa, administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 186/2016  privind aprobarea „Zonificării extravilanului UAT Topliţa în scopul impozitării terenurilor”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 194/2016;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Topliţa, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin (5) – (8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal şi a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative-republicată şi actualizată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobată prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor art. 87 alin.3, art.129,alin(1), (2), lit. “b”, alin 4, lit.”c”, art.139 alin.(1), (3), lit.”c”, coroborat cu art.5, lit. “cc”, art.196, alin. (1), lit “a”, art.198, art.199 si art.197, alin.(1), (2) si alin.4 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se stabilesc impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale pentru anul 2023, conform anexelor nr. 1-10, după cum urmează:

 1. a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2023, din anexele nr. 1 – 10, care fac parte integrantă din prezenta.
 2. b) pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă aflate în prorietatea persoanelor fizice impozitului pe clădiri prevăzută la art. 457 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii;
 3. c) pentru clădiri nerezidenţiale aflate în prorietatea persoanelor fizice ( reevaluate, construite, dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă) impozitul pe clădiri prevăzut la art. 458 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se calculează prin aplicarea unei cote de 0,5 % asupra valorii care poate fi:

valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă, în situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;

– valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani  anteriori anului de referinţă;

– valoarea clădirilor care rezultă din actul  prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite  în ultimii 5 ani  anteriori anului de referinţă, în situația în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.

 1. d) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicare unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii prevăzute la art. 458 alin (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
 2. e) în cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

( cele reevaluate, construite, dobândite înainte de ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă)  nu poate fi calculată conform prevederilor art.458 alin (1) – impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

 1. f) calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea pesoanelor fizice – prevăzute la art. 459 din Legea nr.227/2015:

în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457, cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial indicată prin declarația pe proprie răspundere, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile deretminate conform art.457, fărăa fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevîzute la art.458, alin (1).

-în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliul fiscal la care nu se desfăşoară nicio o activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

– încazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul peclădiri se calculeazăprin aplicareacotei de 0.3%asupra valorii impozabile determinate conformart. 457.

 1. g) pentru clădirile rezidenţiale aflate în prorietatea sau deţinute de persoanele juridice impozitului/taxa pe clădiri prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii;
 2. h) pentru clădiri nerezidenţiale aflate în prorietatea sau deţinute de persoanele juridice impozitul/taxa pe clădiri prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se claculează prin aplicarea unei cote de 0,65 %  asupra valorii impozabile a clădirii;
 3. i) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietate sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicare unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii prevăzute la art. 460 alin (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
 4. j) în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, prevăzute la art. 460 alin (4) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 460 alin (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 460 alin (2) sau art.460 alin (3);
 5. k) pentru stabilirea impozitului/taxa pe clădiri, art 460 alin (5) ) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, valoarea impozabilă a clădirii aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

–   ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

– valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

– valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

– valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în situația în care nu se precizează valoarea în documentele care atestă proprietatea,se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal;

– în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

– în cazul clădirilor pentru care se datorează taxă pe clădiri, valoare înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz;

 1. l) conform art. 460 alin (6) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă, în situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință acesta produce efecte începînd cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;
 2. m) prevederile art. 460 alin (6) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

– nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului;

– nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin (1);

 n)în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului/taxă este de 5%. –  art.460 alin (8),  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

 o)în cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a acualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori  anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform art. 460 alin(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal de(0,1%)  sau  de la 460 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal de ( 0,65%), va fi datorată de proprietarul clădirii.

 1. p) orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în lege se prevede altfel.
 2. r) orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.

Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

 1. s) orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în Capitolul V – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară, cu exepţia cazurilor în care legea prevede altfel;
 2. t) orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzută la art. 477 alin.4 cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

ţ)  cota prevăzută la art.477 alin.(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se stabileşte conform art. 477 alin. (5) la 3,0%  – taxă servicii reclamă şi publicitate în baza unui contract;

 1. u) orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.
 2. v) orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligația de a plăti impozit pe spectacol;

Art.2:  Bonificaţia prevăzută la art. 462, alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se acordă după cum urmează:

 • în cazul impozitului/taxa pe clădiri  de 10%;
 • în cazul impozitului/taxa pe teren de 10%;
 • în cazul taxei asupra mijloacelor de transport de 10%;

Art.3. – (1): Majorarea anuală prevăzută la art. 489 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, se stabileşte după cum urmează:

– cota impozitului/taxa pe clădiri rezidențiale și clădiri anexe, persoane fizice ­­­_______%;

– cota impozitului/taxa pe clădiri nerezidențiale reevaluate, persoane fizice ________%;

– cota  impozitului/taxa pe clădiri rezidențiale reevaluate, persoane juridice _________%;

– cota  impozitului/taxa pe clădirinerezidențiale reevaluate, persoane juridice ________%;

– în cazul impozitului/taxa pe clădiri _______%;

– în cazul impozitului pe teren, la___-__%;

– în cazul taxei pe teren, la__-____%;

– în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la___-___%;

în cazul taxelor pentru eliberarea:

– certificatului de urbanism, la __%;

– autorizaţiei de construire, la__-___%;

– autorizaţiei de foraje şi excavări, la__-___%;

– autorizaţiei de desfiinţare, la___-___%;

– autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente, la ___%;

– avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, la__-__%;

– certificatului de nomenclatură stradală, la___-___%;

– autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală, la_____-____%;

– autorizaţiei sanitare de funcţionare, la___-___%;

– de copii heliografice, la__-___%;

– certificatului de producător şi pentru viza trimestrială a acestuia, la___-___%;

– în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, la ___%;

– în cazul impozitului pe spectacole, la___-___%;

– în cazul taxei hoteliere, la__-____%;

–  în cazul altor taxe locale, la__-___%;

–  în cazul terenului agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începând cu al treilea an -__%;

– în cazul impozitului pe clădiri neîngrijite situate în intravilan – persoane fizice 100%, persoane juridice 300%;

–  în cazul impozitului  pe teren neîngrijit situat în intravilan – persoane fizice 100% , persoane juridice 300%;

Pentru anul fiscal 2023, la nivelul  aplicabil al impozitelor şi taxelor locale stabilite prin Legea 227/2015 nu s-a propus aplicarea  de cote aditionale care  pot  conduce la majorarea impozitelor şi taxelor locale cu până la 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în Codul Fiscal – cu excepţia celor prevăzute la art.489 alin (4) şi (5).

Art. 489 Cod Fiscal alin:

(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

Art.495 Cod Fiscal, lit. E – indexarea impozitelor şi taxelor locale  prevăzută de art. 491 alin (1) – Cod Fiscal se aplică începând cu 1 ianuarie 2017, pentru stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, utilizând rata pozitivă a inflaţiei înregistrată pentru anul 2016. Pentru anul 2023 indexarea prevăzută la art.491 din Legea 227/2015 Cod fiscal  se aplică deoarece conform Institutului Naţional de Statistică rata inflaţiei înregistrată pentru anul 2021 este de 5.1% ,cu excepția sumelor prevăzute la art. 470 alin (5) și (6) din Legea 227/2015 Cod fiscal care se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an  publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și de nivelurile minime, exprimate în euro prevăzute  în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

Rata de schimb a monedei euro este de 4,9490 RON conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene la 1 octombrie 2022.

 (2): În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la  alin.(1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1- 10.

Art.4: Pentru determinarea impozitului/taxa pe clădiri, şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului/taxa pe teren, pentru anul 2023 se menţine delimitarea zonelor din intravilan şi pentru delimitarea zonelor pentru terenul amplasat în extravilanul UAT Topliţa în scopul impozitării terenului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Topliţa nr.186 /2016 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Topliţa nr.194/2016.

Art.5:  Clădirile şi terenurile pentru care nu se datorează impozit/taxă sunt cele prevăzute la art. 456 şi art. 464 din Legea privind Codul fiscal nr.227/2015.

Art.6: Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al municipiului Topliţa, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în Anexa nr.11.

Art.7: Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului local al municipiului Topliţa, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în Anexa nr.12.

Art.8:  Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, conform Anexei 3.

Art.9: Impozitele, taxele şi amenzile stabilite conform prezentei hotărâri se încasează începând cu data de 01.01.2023 şi constituie venit la bugetul local.

Art.10: Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta.

Art.11: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul localităţii prin serviciul de impozite şi taxe locale.

Art.12:(1) Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Toplita şi  Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului municipiului Topliţa.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare pe pagina web a instituţiei.

Topliţa,  la  27.12.2022. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA                 SECRETAR – Ciobanu Mihai-Iulian

Anexa 239
Sari la conținut