HOTĂRÂREA NR. 241 /2022 Privind aprobarea demolării imobilului situat în municipiul Toplița str. Cerbului , fără nr. administrativ, înscris în cartea funciară nr. 53139 Topliţa, nr. cad. 53139-C1, Corp A în suprafață de 234,77 mp., conform Planului de amplasament și delimitare anexat

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2022,

Având în vedere:

– Referatul  de aprobare nr. 241/16.12.2022;

– Raportul de specialitate nr. 43256/19.12.2022;

– Proiectul de hotărâre privind demolarea imobilului  situat în municipiul Toplița  str. Cerbului , fără nr. administrativ, înscris în cartea funciară nr. 53139 Topliţa, nr. cad. 53139-C1, Corp A în suprafață de 234,77 mp., conform Planului de amplasament și delimitare anexat;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 256/2022;

-Planul de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit de Pop Nicu-Marius;

– Extras CF nr. 53139 Toplița;

– Raportul de expertiză tehnică, înregistrat sub nr. 43180/16.12.2022, elaborat de expert tehnic ing. Constantin Firtea;

Ținând cont de prevederile:

–  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată și modificată – art. 1 alin. 1, art. 7 alin. 17;

– HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, modificată – art. 2, Cap.1 alin. 1.2 din Anexa nr. 2;

– Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată  – art. 37 alin. 31;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul art. 129  alin. 2 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g, coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196, art. 196 alin.1 lit. a, art. 197, art. 198, art. 199 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ș T E  :

Art.1: Se aprobă demolarea imobilului situat pe str. Cerbului, fără nr. administrativ, înscris în cartea funciară nr. 53139 Toplița, nr. cadastral 53139-C1 – Corp A – în suprafață de 234,77 mp., conform identificării ce rezultă din Planul de amplasament și delimitare întocmit de Pop Nicu-Marius, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta, aflat în stare avansată de degradare și propus pentru desființare, conform raportului de expertiză  – Proiect nr. 79/2022. 

Art.2: Valorificarea materialelor ce vor rezulta în urma demolării, se va face cu respectarea prevederilor legale din HG nr. 841/1995.

Art.3: (1) Se aprobă efectuarea formalităților de publicitate imobiliară, respectiv actualizarea datelor din cartea funciară nr. 53139 Toplița, prin grija responsabilului cu administrarea domeniului public și privat din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

(2) Responsabilul cu administrarea domeniului public și privat din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Toplița va asigura actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Toplița, în sensul celor dispuse în prezenta Hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Toplița, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.5: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului în vederea emiterii autorizației de desființare, cât și Direcției Buget – Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale, Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița  prin grija Direcției de urbanism și se publică pe pagina de web a instituției.

Topliţa la,  27.12.2022.

 PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA                  SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut