HOTĂRÂREA NR. 242/2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 9013/18.06.2015, încheiat cu Pop Ilie

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 27 decembrie 2022,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 242/19.12.2022;

– Raportul de specialitate nr. 43331/19.12.2022.

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 9013/18.06.2015, încheiat cu Pop Ilie;

–  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 257/2022;

– Contractul de închiriere pajiști pentru suprafața de pășune aflată în domeniul privat al municipiului Toplița: nr. 9013/18.06.2015;

– Prevederile art. XII alin. 1-3 din contractul de închiriere nr. 9013/2015;

– Certificatul de atestare fiscală nr. 43377/19.12.2022 din care rezultă că nu există datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de închiriere a cărui prelungire se solicită;

– Situația debite și plăți emisă la data de 15.12.2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2019 privind aprobarea Proiectului de amenajament pastoral pentru pajiștile municipiului Toplița, întocmit de către Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita și înregistrat la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 869/16.01.2018;

– Cererea nr. 38027/08.11.2022 și acordul  nr. 38030/08.11.2022 a domnului Pop Ilie;

– Calculul efectuat de către Șef Serviciu cadastru din cadrul Primăriei municipiului Toplița din care rezultă îndeplinirea încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha, aceasta fiind de 0,815 UVM/ha;

– Lista inventar animale, eliberată de Dr. Orban Csaba – medic veterinar din 15.11.2022;

– Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 510/2021 privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2022, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita;

Ținând cont de :

– Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și actualizată – art. 1243;

– OUG  nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificări ulterioare – art. 9 alin. 2;

– Ordin nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor – art. Cap. III alin. 2 din anexa nr. 2;

– HG.  nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificări ulterioare;

– O.U.G. nr. 57/2019  – Codul administrativ, modificată– art. 354, art. 355, art. 362;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b , art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit cc) , art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4,

H O T Ă R Ă Ş T E : 

            Art.1: Se aprobă modificarea contractului de închiriere pajiști nr. 9013/18.06.2015, încheiat cu  Pop Ilie, după cum urmează:

  • La art. III se introduce alin. 2, care va avea următorul cuprins:

” III DURATA CONTRACTULUI (…)

  1. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru încă o perioadă, ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte şi altele asemenea, cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 10 ani prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare.

Art.2: Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere pajiști nr. 9013/2015 cu 2 (doi) ani, respectiv pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2024.

Art.3: Modificările aprobate la art. 1 și 2 vor face obiectul unui act adițional la contractul de închiriere pajiști nr. 9013/2015.

Art.4: Celelalte clauze ale contractului de închiriere pajiști nr. 9013/2015, rămân neschimbate și aplicabile.

Art.5: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa prin Serviciul Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni, Direcția buget-finanțe și compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplita.

Art.6: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului localităţii,  celor de la art. 5, Domnului Pop Ilie prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplita şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa, la 27.12.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA                 SECRETAR  GENERAL UAT

CIOBANU MIHAI

Sari la conținut