HOTĂRÂREA NR. 196 / 2021 privind aprobarea închirierii unui număr de 23 (douăzeci și trei) apartamente – locuințe ANL, situate în str. Sportivilor bl. J – 20 locuințe și str. Izvoarelor bl. 1B sc. II – 1 locuință , bl. 1C sc. I – 1 locuință și bl. 1C sc. II – 1 locuință, ca urmare a rămânerii definitive a listei de repartizare a acestora

Consiliul local al Municipiului Toplita întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din  23.12.2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 204/17.12.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 49635/20.12.2021;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui număr de 23 (douăzeci și trei) apartamente – locuințe ANL, situate în str. Sportivilor bl. J – 20 locuințe și str. Izvoarelor  bl. 1B sc. II – 1 locuință ,  bl. 1C sc. I – 1 locuință și bl. 1C sc. II – 1 locuință, ca urmare a rămânerii definitive a listei de repartizare a acestora;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 198/2021;

–  Procesul verbal nr. 13/16.12.2021 al comisiei  de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

–   Protocolul de predare-primire a blocului din str. Sportivilor bl. J  între ANL București și Municipiul Toplița nr. 32984/13.10.2021.;

 – Hotărârea Consiliului Local  nr. 171/2021 privind aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  în baza criteriilor  stabilite prin punctaj;

– Hotărârea Consiliului Local  nr. 187/2021 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  în baza Hotărârii Consiliului local nr. 171/2021 referitoare la aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  în baza criteriilor  stabilite prin punctaj;

– Declarația pe propria răspundere a doamnei Teslovan Maria Alexandra (poziția nr. 4 în anexa la HCL nr. 187/2021) înregistrată sub nr. 49047/2021;

Ținând cont de:

– Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. 4;

– H.G. nr.962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată –  art. 15 alin. (13);

– Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată și modificată – art. 1777 și următoarele;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

–  Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Având în vedere renunțarea la repartiția unui apartament din lista de repartizare aprobată prin HCL nr. 187/2021, se aprobă repartizarea apartamentului rămas vacant, nr. 4 din bl. J de pe str Sportivilor, următoarei persoane din lista de priorități, conform Procesului verbal nr. 13/16.12.2021, respectiv doamnei Vodă Bianca Nicoleta.

           (2) Conform celor aprobate la alin. 1, anexa la HCL nr. 187/2021 se modifică în mod corespunzător, înlocuindu-se la  poziția nr. 4 – doamna Teslovan Maria Alexandra cu doamna Vodă Bianca Nicoleta.

Art.2: Ținând cont de lista de repartizare rămasă  definitivă cu modificările aduse prin art. 1 la prezenta, se aprobă închirierea unui număr de 23 (douăzeci și trei) apartamente – locuințe ANL, situate în str. Sportivilor bl. J – 20 locuințe și str. Izvoarelor  bl. 1B sc. II – 1 locuință ,  bl. 1C sc. I – 1 locuință și bl. 1C sc. II – 1 locuință,  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.3: Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, în condițiile legii, iar chiria lunară  calculată după modelul prevăzut în anexa nr. 16, punctul III, litera a) la H.G. nr. 962/2001  privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998 republicată, cu respectarea prevederilor art. 8, alin. (9) şi alin.(91) din Legea nr. 152/1998 este cea individualizată în anexa la prezenta.

Art.4: Se împuterniceşte administratorul public al municipiului Topliţa,  pentru  semnarea contractelor de închiriere.

Art.5: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul municipiului Toplița prin responsabilul  fondului locativ.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Topliţa, responsabilului fondului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afișare și  publicarea pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  23.12.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,              CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC        SECRETAR GENERAL UAT– CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut