HOTĂRÂREA NR. 195/2021 privind modificarea și completarea punctului V – tarife pentru servicii de deszăpezire al HCL nr. 119/2018, pentru stabilirea tarifelor de salubrizare stradală și deszăpezire prestate de Serviciul Public de Salubrizare Toplița, cu modificările ulterioare

Consiliul local al Municipiului Toplita întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din  23.12.2021,

 

Având în vedere :

–  Referat de aprobare  nr. 198/10.12.2021;

– Raportul de specialitate al Serviciului de salubrizare nr. 2053/10.12.2021;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea punctului V – tarife pentru servicii de deszăpezire  al HCL nr. 119/2018, pentru stabilirea tarifelor de salubrizare stradală și deszăpezire prestate de Serviciul Public de Salubrizare Toplița, cu modficările ulterioare;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 196/2021;

– Hotărârea Consiliului Local Toplița nr. 155/2017 privind aprobarea reorganizării serviciului de salubritate al municipiului Toplița prin transformarea lui în Serviciul Public de Salubrizare, structura cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2017 modificată cu HCL nr. 54/2018 și HCL nr. 179/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare, darea în administrare a prestării serviciului de salubrizare către Serviciul Public de Salubrizare Toplița, precum și a măsurilor adiacente reorganizării acestuia în structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local – art.16 alin. (2);

– Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2018 privind stabilirea taxei speciale / tarifelor de salubrizare, salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Toplița, prestate de Serviciul Public de Salubrizare Toplița, cu modificările ulterioare prin HCL nr. 162/2018, 93/2019, 165/2019 și 166/2020;

– Dispoziția Primarului municipiului Toplița nr. 91/27.02.2019 privind numirea domnului Cotfas Adrian Nicolae în vederea exercitării funcției contractuale de conducere de Șef Serviciu Salubrizare Toplița;

Ținând cont de prevederile:

–  Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și modificată, –  art. 8 alin. (3) lit. j-k, art. 9 alin. (2) lit. d, art. 42 alin. (1) lit. c art. 43 alin. (4);

–  Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată și modificată – art. 6 alin. 1 lit. k,  art. 26 alin. 5;

– Ordin ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitațile specifice serviciului de salubrizare a localitaților –  art. 3 alin. 3, art. 4 lit. d, art. 7, art.8, art. 15 alin. 1 lit. b ;

–  Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, actualizată – art. 30;

–  Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, actualizată – art. 454 lit. g , art. 484 alin. (1);

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unității Administrativ Teritoriale;

–  Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, 2 lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „c”, alin. 7, lit. m, lit. n și lit. s , art. 139 alin. 3, lit. „c”, art. 196 alin. 1 lit. „a” , art. 198, art. 199 si art. 196  alin. 1, alin. 2 si alin. 4  din OUG nr. 57/2019, modificată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. Se aprobă modificarea și completarea punctului V – tarife pentru servicii de deszăpezire  al HCL nr. 119/2018, pentru stabilirea tarifelor de salubrizare stradală și deszăpezire prestate de Serviciul Public de Salubrizare Toplița, cu modficările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

ART.2 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei,  pct. V din Anexa la HCL nr. 119/2018 se înlocuiește corespunzător cu cele aprobate prin anexa la prezenta, abrogându-se orice dispoziții contrare.

ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei se încredințează Serviciul Public de Salubrizare Toplita.

ART.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Harghita, Primarului Mun. Toplița, Direcției buget-finanțe, Serviciul impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Serviciului Public de Salubrizare Toplița, Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin grija Serviciului Public de Salubrizare Toplița și se afișează pe pagina web a Primăriei municipiului Toplița (www.primariatoplita.ro).

                                                                        Toplita, la 23.12.2021.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                               Contrasemnează pentru legalitate – SECRETAR GENERAL

Consilier SZABO COLOMAN EMERIC                                  CIOBANU MIHAI – IULIAN

 

 

Anexa la HCL nr. 195/2021

 

Tarife pentru servicii de deszăpezire a Municipiului Toplița

Serviciul Public de Salubrizare Toplița

 

Nr. crt. Nr. capitol/ subcapitol deviz pe obiect Cheltuieli Tarif
U.M. Preț unitar

Lei – fără TVA

0 1 2 3 4
 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Permanență lei/lună 49.242,40
a) P1 Servicii de patrulare/revizii sector  

 

 

 

Km

 

 

 

 

5,90

b) P2 Combaterea poleiului şi lunecuşului prin aşternerea material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada
c) P3 Combaterea poleiului şi lunecuşului prin aşternerea material antiderapant
d) P4 Curăţirea mecanică a zăpezii
e) P5 Interventii cu buldoexcavator

 

Oră 42,81
f) P6 Intervenții cu tractorul Oră 23,82
g) P7 Material antiderapant Nisip Tonă 32,00
Sort 4-8 Tonă 44,00
Sare Tonă 385,00

Întocmit,

Sef serviciu –  Cotfas Adrian Nicolae

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR GENERAL U.A.T

CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC                  CIOBANU MIHAI – IULIAN

 

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut