HOTĂRÂREA NR. 197 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închirierenr. 4690/25.02.2020, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia, chiriaş în spaţiul cu destinaţie de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. 1B, sc.1, ap.4

Consiliul local al Municipiului Toplita întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din  23.12.2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 197/07.12.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 46021/07.12.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei contractului  de închiriere nr. 4690/25.02.2020, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia,  chiriaş în spaţiul cu destinaţie de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B,sc.1,ap.4.

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 199/2021;

–  Cererea nr. 42604/18.11.2021. a doamnei Râpan Paraschiva-Eugenia, prin care solicită prelungirea contractului de închiriere;

 –  Procesul verbal al comisiei  de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– HCL nr. 34/2020 privind aprobarea închirierii locuinței pentru tineri, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1, ap.4, doamnei Râpan Paraschiva-Eugenia, în urma căreia s-a efectuat un schimb de locuințe ANL, ca urmare a modificării situației locative a doamnei Râpan Paraschiva-Eugenia, noul contract fiind încheiat pe perioada rămasă până la împlinirea termenului de 5 ani stipulat în contractul nr. 17509/29.12.2015;

Ținând cont de:

– Legea nr.152/1998 -privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare – art.8 alin. (5);

– H.G.nr.962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe modificată art.15 alin.(14);

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

              În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adițional a duratei contractului de închiriere nr. 4690/25.02.2020, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia, chiriaş în spaţiul cu destinaţie de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B,sc.1,ap.4, pe o perioadă de 1 an, începând din data de 01.01.2022.

Art.2: Se împuternicește administratorul public al  municipiului Toplița pentru  semnarea  actului adițional  la contractul inițial  de închiriere.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe și compartimentul spațiu locativ.

Art.4:  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, doamnei Râpan Paraschiva-Eugenia, prin grija compartimentului spațiu  locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 23.12.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC         SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut