HOTĂRÂREA NR. 183/2021 privind modificarea componenței comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică și avizul arhitectului șef, aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 37/2019

             Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  25 noiembrie 2021;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 191/16.11.2021;

– Raportul de specialitate nr. 42893/19.11.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind modificarea componenței comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică și avizul arhitectului șef, aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 37/2019;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 184/2021;

            – Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2019 privind componența comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică și avizul arhitectului șef;

Ținând cont de:

            – Prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completăriloe ulterioare, art. 37 alin. (3);

            – Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

            – HCL nr. 154/2012  StatutulUnităţiiAdministrativ – Teritoriale;

            – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

              În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d, alin. (7) lit. k,  art. 139 alin. (3) lit. d, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1: Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local nr. 37/2019 cu privire la componența comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef, care va avea următorul cuprins:

”Art.1:  Se aprobă componența comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef, după cum urmează :

  • secretarul comisiei – ing. Pop Nicu Marius – consilier superior Direcția de urbanism;
  • administrator public – ec. Rugină Dan Ciprian;
  • Tompea Mircea – consilier asistent Birou dezvoltare, investiții;

–     arhitect – Kollo Miklos

–     ing. Urban Daniel (specialitatea hidrotehnică)

–     sing. Szvinyuk Mihai (specialitatea  instalații electrice)

–     ing. Csiki Laszlo (specialitatea construcții civile, industriale și agricole)

–     ec. Buzilă Victor Sebastian (specialitatea finanțe)

–     sociolog Croitor M Georgeta Victorița (specialitatea sociologie).”

Art.2:  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2019 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

            Art.4: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, membrilor comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, arhitectului șef – direcției de urbanism și amenajarea teritoriului și se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

 

                                                            Topliţa la, 25.11.2021.

 

            PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA                                   SECRETAR  – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut