HOTĂRÂREA NR. 184/2021 privind aprobarea actualizării componenței nominale a comisiei sociale de analiză a cererilor de locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora, în municipiul Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021 ,

 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 183/05.11.2021;

– Raportul de specialitate nr. 41577/12.11.2021.

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării componenței nominale a comisiei sociale de analiză a cererilor de locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora, în municipiul Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 185/2021,

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, cu modificări şi completări – art. 21 şi art. 30;

– HCL nr. 154/2020 privind componenţa nominală a comisiei de analiză a cererilor de locuinţe construite din fondul locativ de stat, locuinţe sociale şi de necesitate,  în municipiul Toplița, modificată prin HCL nr. 78/2021;

– Modificările survenite în ceea ce privește atribuțiile referitoare la gestionarea fondului localtiv din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița, în sensul că, începând cu data de 9 noiembrie 2021 responsabil cu gestionarea fondului locativ este doamna Bucur Lucia Adriana în loc de domnul Marc Ovidu, conform fișei postului nr. 40875/2021;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin. 6 lit a si lit b , alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (1), coroborat cu art.5 lit.ee ), art.196 alin. (1) lit.a, art.198, art.199 și art. 197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 : Se aprobă  actualizarea componenței nominale a comisiei sociale de analiză a cererilor de  locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora,  în municipiul Toplița, în sensul înlocuirii domnului Marc Ovidiu cu doamna Bucur Lucia Adriana, astfel comisia va avea  următoarea componență:

Neculai  Sterica  – Director Executiv Direcția Execuție Bugetară – președinte

Bucur Lucia Adriana – Consiler superior Compartiment Spațiu Locativ – secretar

Bodor Attila Bela – viceprimar –  membru

Bajko Krisztina – consilier juridic  – membru

Dobrean Olga-Ana – consilier local – membru

Buzilă Victor – Sebastian – consilier local – membru

Macarie Olimpiu –Marius – consilier local – membru.

Art.2:  Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 78/2021 se abrogă.

Art.3: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: Compartimentul Spațiu Locativ.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, compartimentului spațiu  locativ, celor de la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 25.11.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA             SECRETAR GENERAL UAT –  CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut