HOTĂRÂREA NR. 184/2021 privind aprobarea actualizării componenței nominale a comisiei sociale de analiză a cererilor de locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora, în municipiul Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021 ,

 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 183/05.11.2021;

– Raportul de specialitate nr. 41577/12.11.2021.

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării componenței nominale a comisiei sociale de analiză a cererilor de locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora, în municipiul Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 185/2021,

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, cu modificări şi completări – art. 21 şi art. 30;

– HCL nr. 154/2020 privind componenţa nominală a comisiei de analiză a cererilor de locuinţe construite din fondul locativ de stat, locuinţe sociale şi de necesitate,  în municipiul Toplița, modificată prin HCL nr. 78/2021;

– Modificările survenite în ceea ce privește atribuțiile referitoare la gestionarea fondului localtiv din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița, în sensul că, începând cu data de 9 noiembrie 2021 responsabil cu gestionarea fondului locativ este doamna Bucur Lucia Adriana în loc de domnul Marc Ovidu, conform fișei postului nr. 40875/2021;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin. 6 lit a si lit b , alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (1), coroborat cu art.5 lit.ee ), art.196 alin. (1) lit.a, art.198, art.199 și art. 197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 : Se aprobă  actualizarea componenței nominale a comisiei sociale de analiză a cererilor de  locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora,  în municipiul Toplița, în sensul înlocuirii domnului Marc Ovidiu cu doamna Bucur Lucia Adriana, astfel comisia va avea  următoarea componență:

Neculai  Sterica  – Director Executiv Direcția Execuție Bugetară – președinte

Bucur Lucia Adriana – Consiler superior Compartiment Spațiu Locativ – secretar

Bodor Attila Bela – viceprimar –  membru

Bajko Krisztina – consilier juridic  – membru

Dobrean Olga-Ana – consilier local – membru

Buzilă Victor – Sebastian – consilier local – membru

Macarie Olimpiu –Marius – consilier local – membru.

Art.2:  Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 78/2021 se abrogă.

Art.3: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: Compartimentul Spațiu Locativ.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, compartimentului spațiu  locativ, celor de la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 25.11.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA             SECRETAR GENERAL UAT –  CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut