HOTĂRÂREA NR. 182/2021 privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 115/2013 referitoare la aprobarea închirierii unei suprafeţe de 64 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa, situat la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 – conform plan anexat – pentru funcţionare S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L Topliţa, societate înfiinţată prin HCL nr.105/2010

             Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  25 noiembrie 2021;

 

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 188 /15.11.2021;

– Raportul de specialitate nr. 42805/18.11.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 115/2013 referitoare la  aprobarea închirierii unei suprafeţe de 64 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa, situat la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 – conform plan anexat – pentru funcţionare  S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L Topliţa, societate înfiinţată prin HCL nr.105/2010;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 183/2021;

            – Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2013 privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de 64 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa, situat la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 – conform plan anexat – pentru funcţionare  S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L Topliţa, societate înfiinţată prin HCL nr. 105/2010;

            – Adresele SC Aqua Călimani SRL  nr. 324/10.11.2021 și nr. ad. 324/17.11.2021, înregistrate la Primăria municipiului Toplița sub nr. 41119/10/11.2021, respectiv nr. ad. 41119/17.11.2021;

            – Contractul de închiriere nr. 13281/05.11.2013, încheiat în baza HCL nr. 115/2013;

Ținând cont de:

            – Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 1777-1804;

            -Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Modificată – art. 287 lit. b, art. 297 alin. 1 lit. c;

            – Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

            – HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

            – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

              În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c, alin. (6) lit. a,  art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local nr. 115/2013 referitoare la  aprobarea închirierii unei suprafeţe de 64 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa, situat la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 – conform plan anexat – pentru funcţionare  S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L Topliţa, societate înfiinţată prin HCL nr.105/2010, care va avea următorul cuprins:

”Art.1:  Se aprobă închirierea unei suprafețe de 57,43 mp., din  incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa, situat la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 pentru funcţionarea S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L, Topliţa, conform schițelor atașate – anexele nr. 1 și 2, astfel:

  • Suprafața de 54,78 mp aferent cam. 209 – etaj II
  • Suprafața de 2,65 mp., aferent spațiu depozitare – parter.”

(2) Având în vedere cele dispuse la alin. 1, se aprobă modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 13281/2013.

Art.2:  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 115/2013 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității, prin: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.4: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, direcției de urbanism și amenajarea teritoriului și se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

 

                                                            Topliţa la, 25.11.2021.

 

            PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA                                   SECRETAR  – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut