HOTĂRÂREA NR. 181 / 2021 privind constituirea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipul Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 25.11.2021.

Având în vedere :

             – Referat de aprobare nr. 161/18.10.2021;

             – Raportul de specialitate nr. 42736/18.11.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind constituirea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipul Toplița;

            –  Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.        /2021;

             – Extrasele de carte funciară nominalizate în anexă din care rezultă faptul că, imobilele  – teren și construcții – care deservesc unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Toplița sunt înscrise în domeniul public al localității;

Ținând cont de:

            – Legea nr. 1/2001 legea educației naționale, modificată – art. 112 alin. 2;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare –  art. 858, art. 859 alin. 2, art. 860, art. 861;

             – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată – art. 285, art. 286 alin. 4, art. 287 lit.b și anexa nr. 4 : ”Lista cuprinzând unele bunuri care aparţin domeniului public al comunei, al oraşului sau al municipiului” – pct. 5;

 – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

 – HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

 – Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

             – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

             În urma discuțiilor din cadrul sedinței,

             În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”,”d”,  alin. (7) lit. „a” şi 139  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

              Art.1: Se constituie baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipul Toplița, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

              Art.2: Cu data aprobării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2000 se abrogă.

  Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează primarul localităţii prin: Serviciul învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani, din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

             Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani, direcţiei urbanism, direcţiei execuţie bugetară, unităților de învățămnânt din municipiul Toplița  prin grija Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa la,  25.11.2021.

 

             PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

     CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA                      SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                                CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut