HOTĂRÂREA NR. 178/2021 privind propunerea de prelungire a termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al municipiului Toplița – Proiect nr. 711/2011 și a Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Toplița, până la intrarea în vigoare a Planului Urbanistic General reactualizat, dar nu mai mult de 10 ani de la data depășirii termenului de valabilitate

             Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  25 noiembrie 2021;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 189/15.11.2021;

– Raportul de specialitate nr. 42807/18.11.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind propunerea de prelungire a termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General

 al municipiului Toplița  – Proiect nr. 711/2011 și a Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Toplița,  până la intrarea în vigoare  a Planului Urbanistic General reactualizat, dar nu mai mult de 10 ani de la data depășirii termenului de valabilitate;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 179/2021;

            – Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2012  privind aprobarea documentaţiei tehnice reprezentând “Planul Urbanistic General al municipiului Topliţa” – Proiect nr. 711/2011 şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru perioada 2012-2021;

            – Solicitarea Primăriei municipiului Toplița nr/ 35594/28.10.2021, înaintată Consiliului Județean Harghita;

            – Adresa Consiliului județean Harghita – Direcția Arhitectului șef al județului Harghita nr. 66294/04.11.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 39943/05.11.2021, prin care se comunică Avizul Arhitectului Șef al Județului Harghita nr. 3/04.11.2021. pentru inițierea HCL de prelungire a termenului de valablitate a Planului Urbanistic General al municipiului Toplița;

            – Certificatul de urbanism nr. 58/2021  – ”Reactualizare Plan Urbanistic General – Municipiul Toplița, județul Harghita”

            Ținând cont de:

            – Prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completăriloe ulterioare, art. 46 alin. (17), alin. (18) lit. a;

            – Ordin MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificări și completări ulterioare – art. 30 alin. (1);

            – Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

            – HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

            – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

              În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin. (6) lit. c,  art. 139 alin. (3) lit. e, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

            Art.1: Se propune prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al municipiului Toplița  – Proiect nr. 711/2011 și a Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Toplița,  până la intrarea în vigoare a Planului Urbanistic General reactualizat, dar nu mai mult de 10 ani de la data depășirii termenului de valabilitate ț

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

            Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin grija Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului și se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

 

                                                            Topliţa la, 25.11.2021.

 

            PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA                                   SECRETAR  – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut