HOTĂRÂREA NR. 179 / 2021 privind aprobarea propunerii de modificare a ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa„

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 25.11.2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 187/15.11.2021;

 – Raportul de specialitate nr. 42740/18.11.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de modificare a  ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa„;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 180/2021;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2021 privind aprobarea „Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”;

– Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Admnistrației nr. 82212/06.08.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița nr. 25911/17.08.2021;

Ținând cont de:

– OUG nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – art.I pct. 1;

– HG nr. 1174/2021privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

–  Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. (3);

– HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată – art. 14 alin. (7) și alin.(8) lit. d din anexa la HG, precum și  Anexa nr.11  la normele metodologice;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Titlul I – partea V-a – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

             În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d, alin. (7) lit. e și q, alin. (8) lit. b art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art. 197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 : Se aprobă propunerea de modificare a „Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2021, după cum urmează:

  1. Punctul 1 al lit. A din ”Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2021  se modifică și va avea următorul cuprins:

      ”A. Criterii de acces la locuinţă:

  1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.”

  1. Punctul 3 din ”Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2021  se modifică și va avea următorul cuprins:

            ” 3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Topliţa sau în  localităţi situate la 100 km de municipiul Toplița, cu condiția existenței  unor cazuri motivate de defășurare a acelei activități în cadrul unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unităţi economice din Toplița, aşezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unităţi turistice, cultural-sportive şi de agrement, în care îşi desfăşoară activitatea solicitanţii de locuinţe.”

 

Art.2 : (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 56/2021privind aprobarea ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”, rămân neschimbate și aplicabile.

           (2) Având în vedere modificările de la art. 1 din prezenta, ”Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa” vor avea conținutul conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.3: Prezenta se va transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea avizării.

Art.4: Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2021 se revocă.

Art.5: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa

Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita,  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – prin grija compartimentului spațiul locativ, Primarului municipiului Topliţa, compartimentului spațiul locativ din cadrul Primăriei municipiului Toplița şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 25.11.2021.

 

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER LOCAL – POP DANIELA LENUȚA         SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU  MIHAI

Sari la conținut