HOTĂRÂREA NR. 177 / 2021 privind aprobarea colaborării între U.A.T. Municipiul Toplița și U.A.T. Județul Harghita în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene in cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 noiembrie 2021;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 182/05.11.2021;

– Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41607/12.11.2021 ;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării între U.A.T. Municipiul Toplița și U.A.T. Județul Harghita în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene in cazul producerii unor blocaje în traficul rutier;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 178/2021;

Ținând cont de:

– Adresele Consiliului Județean Harghita nr. 64265/2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 35076/27.10.2021 și nr. 66034/03.11.2021. înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 39543/03.11.2021;

– Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 374/2021 privind aprobarea colaborării între U.A.T. Județul Harghita și unele unități administrativ teritoriale, aflate pe traseul drumurilor județene din județul Harghita,  în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier;

–  Municipiul Toplița este traversat de drumul județean DJ 174A;

            În conformitate cu :

  • Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art. 84 alin. 4 și alin. 5, art. 85 alin. 1 și alin. 2 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art. 5 alin. 2 si art. 128 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art. 7, art. 8, art. 19^1, art. 22 și art. 45 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu cu modificările și completările ulterioare;

                        În urma discuțiilor din cadrul ședinței ,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 2 lit. d, e, alin. 7 lit. h și m, alin. 9 lit. c și art. 139 alin. 3 lit. f coroborat cu art. 5 lit. cc) ,  art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, 197 alin. 1 , alin. 2 , alin. 4 din Oug nr. 57/2019 – Codul Administrativ

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :

 

            Art.1: Se aprobă colaborarea între U.A.T. Municipiul Toplița și U.A.T. Județul Harghita în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea prelungirii perioadei prin acordul părților.

Art.2: (1) Se aprobă încheierea unui contract de colaborare, în sensul celor aprobate la art. 1 din prezenta hotărâre,  conform modelului din anexa, care face parte integrantă din prezenta.

            (2) Se mandatează Primarul Municipiului Toplita – domnul Ing. Olariu Dumitru pentru semnarea contractului de colaborare între U.A.T. Municipiul Toplița și U.A.T. Județul Harghita, în conformitate cu cele aprobate la alin. 1.

           (3) Se numește domnul Nădășan Eugen – Șef Serviciu Situații de Urgență – Primăria Municipiului Toplița, responsabil de derularea contractului de colaborare între U.A.T. Municipiul Toplița și U.A.T. Județul Harghita, în acest sens acesta va primi și gestiona din partea U.A.T. Municipiul Toplița, echipamentele ce vor servi pentru restabilirea condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje in traficul rutier, distribuite de către U.A.T. Județul Harghita, în valoarea de 14.900 lei, conform anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2021.

            Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa și domnul Nădășan Eugen – Șef Serviciu Situații de Urgență – Primăria Municipiului Toplița.

           Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, domnului Nădășan Eugen – Șef Serviciu Situații de Urgență – Primăria Municipiului Toplița, Consiliului Județean Harghita, şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa, la 25.11.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA                            SECRETAR – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut