HOTĂRÂREA NR. 174/2022 Privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 6 octombrie 2022,

 Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 178/03.10.2022;
 • Raportul de specialitate al biroului investiții nr.998/03.10.2022;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 188/2022;
 • Hotărârea Consilului Local nr. 44/2022 privind bugetul general al municipiului Toplița pe anul 2022, cu modificările ulterioare;

Ținând seama de:

 • OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, modificată;
 • HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Ordin MDLPA nr. 441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte, Componenta C5 – VALUL RENOVĂRII, AXA 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE;
 • OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, modificată – art. 71 ;
 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, modificată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare – art. 44,
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 7 lit. k, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

  H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă participarea la finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 „Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice”.

Art. 2. Se aprobă depunerea proiectului cu titlul „Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița”.

Art. 3. – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului (Cererii de Finanţare) pentru obiectivul de investiţii „Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița”, în cuantum de 23.002.792,56 lei (fără TVA), respectiv 4.672.800,00 EURO (fără TVA), cât și valoarea aferentă stațiilor de reîncarcare alocate de către platforma pnrr.mdlpa.ro.

Art. 4. – (1) Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului „Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița”.

                (2) Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile rezultate din lucrările neeligibile propuse, care vor rezulta din documentația tehnică, valoarea acestora urmând a fi supusă aprobării Consililui local.

Art. 5. – Se aprobă descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirilor (inclusiv a instalațiilor aferente acestora), așa cum reies din Raportul de audit energetic, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.   

Art. 6. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei, se însărcinează Primarul localității, prin Direcția buget-finanțe și Biroul Investiții, Achiziții publice din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe, Biroul Investiții, Achiziții publice din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

 

Toplița, la 06.10.2022.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  LEGALIATE

Consilier – MACARIE OLIMPIU MARIUS                  SECRETAR GENERAL UAT                         

                                                                                                      CIOBANU MIHAI IULIAN

HOT174 Anexa - descriere sumara investitie
Sari la conținut