HOTARAREA NR. 173/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2022 cu suma de 8.933,34 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 29 septembrie 2022, 

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 176/27.09.2022;

– Raportul de specialitate nr. 32231/ 26.09.2022 al direcţiei buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea rectificării  bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2022

cu suma de 8.933,94 mii lei;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 187/2022;

– Contractul de  finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de Granturi de mobilitate Code Kids nr.212 din

21.07.2022;

– Contractul pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora nr. 3952/29.03.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 11071/04.04.2022 + Act Aditional 26641/04.08.2022;

– Decizia nr. 17/02.09.2022 – repartizarea pe UAT-uri a sumelor defalcate din TVA pt. cheltuieli descentralizate la nivelul comunuelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiul Bucuresti;

– Decizia nr. 19/26.09.2022 – repartizarea pe UAT-uri a sumelor defalcate din TVA pt. echilibrarea BL  pe anul 2022;

– Adrese școli-pentru suplimentarea cheltuielilor complementare în vederea acoperirii cheltuielilor de funcționare

(energie electrică, lemne foc, peleți , apă, etc) -nr. 29043 , 29158 , 980 ,  29156, 29159 , 29164, 29165 / 2022;

– Adresă CJ Harghita 97286/09.09.2022, înregistrată la Primăria Toplița sub nr. 30457/12.09.2022 -finanțarea drepturilor copiilor cu cerinte educaționale speciale.

Ținând cont de:

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2, art. 26, art. 49 alin. 7;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizată;

– Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 ;

– OG nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;

– Legea bugetului asigurărilor sociale de  stat pe anul 2022 nr. 318/2021 ;

– Legea nr.1/2011 – legea educației naționale, modificată –  art. 104 alin.2 lit b-d;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma dezbaterilor în cadul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2022,  prin majorare cu suma de 8.933,34 mii lei , atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, viramente interne, lista de investiții, conform anexelor nr. 1 și 2, astfel:

  Anexa 1 –  pentru Bugetul Local  = influență = + 5.028,40  mii lei – viramente interne, lista de investiții, astfel:

  1. Veniturile se majorează cu 5.028,40 mii lei
  2. Cheltuielile se majorează cu 5.028,40 mii lei.

  Anexa 2 –  pentru Bugetul   Instituțiilor  Publice  Venituri  Proprii  si Subvenții=  influență  = + 3.904,94  mii lei – viramente interne, lista de investiții, astfel:

  1. Veniturile se majorează cu 3.904,94 mii lei
  2. Cheltuielile se majorează cu 3.904,94 mii lei.

Art.2:  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

Art.4: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului – Judeţul Harghita, Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov şi ordonatorilor terţiari de credite prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la 29.09.2022. 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                          SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                     CIOBANU MIHAI  IULIAN

Buget rectificativ II

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut