HOTĂRÂREA NR. 175/2022 Privind modificarea art. 5 din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr. 95/2022 referitoare la aprobarea proiectului ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝ din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- COMPONENTA 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 6 octombrie 2022,

 Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 179/03.10.2022;
  • Raportul de specialitate al biroului investiții nr. 33.056/04.10.2022;
  • Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 5 alin. 1 din cadrul Hotărârii Consiliului Local 95/2022 referitoare la  aprobarea proiectului ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝ din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- COMPONENTA 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan;
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 189/2022;
  • Cererea de finanțare depusă în cadrul „Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- COMPONENTA 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan;
  • Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Toplița 95 din data de 16.05.2022.

Ținând cont de temeiurile juridice, respectiv prevederile legale în materie, respectiv:

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare – art. 44;

– Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

– art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

– art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. c , art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă modificarea art. 5  din cadrul Hotărârii Consiliului Local  nr. 95/2022 privind  aprobarea proiectului ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝ din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- COMPONENTA 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan,  care va avea următorul conținut:

Art. 5. – (1) Se aprobă cheltuielile eligibile legate de proiect, respectiv suma de 6.482.172,22 lei fără TVA, reprezentând suma solicitată spre finanțare.

             (2) Se aprobă ca, cheltuielile legate de proiect, reprezentate de contribuția proprie în sumă de 1.011.165,88 lei fără TVA, așa cum rezultă din anexa nr. 2, precum și  cheltuielile neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului să fie suportate din bugetul local.

                           (3) Despre valoarea cheltuielilor neeligibile menționate la alin. 1, biroul investiții, proiecte  va informa Consiliul Local printr-un raport în ședința imediat următoare plății acestora.

Art. 2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr. 95/2022 rămân neschimbate și aplicabile.

Art. 3. – Se împuternicește domnul OLARIU Dumitru – Primarul Municipiului Toplița, să reprezinte Municipiul Toplița în relația cu autoritatea contractantă.

Art. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, mediu și Direcția Buget Finanțe din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe, Biroul Investiții, Achiziții publice din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița, la 06.10.2022.

 PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  LEGALIATE

Consilier – MACARIE OLIMPIU                     SECRETAR GENERAL UAT

MARIUS                                                                   CIOBANU MIHAI IULIAN                                          

                                                                                       

Sari la conținut