HOTĂRÂREA NR. 176/2022 Privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711, și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 5 octombrie 2022,

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 180/03.12022;
 • Raportul de specialitate al biroului investiții nr. 33049/03.12022;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711, și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. /2022;
 • Ghidul General POR 2014-2020 si Ghidul Specific pentru obţinerea finanţării din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2,Operatiunea B, apelul de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2022 privind privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție nr. 5448/16.02.2022 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”;
 • Contractul de finanțare nr. 6907/27.05.2021 având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către AM pentru implementarea Proiectului nr. 126711, intitulat: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplița, județul Harghita”;

Ținând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44,
 • HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 221 alin. 1 lit b, art. 222;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – art. 164;
 • Instrucţiunea 1/2021 emisă de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru – art. 3 alin. 2 lit. c;
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. c , art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R ĂȘ T E :

ART.1. Se aprobă proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, apelul de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8.

ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, în cuantum de 15.817.072,36 lei (inclusiv TVA).

ART.3. Se aprobă contribuția proprie  a municipiului Toplița în proiect în cuantum 3.462.959,74 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 252.124,75 (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”.

ART.4. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

(2) Despre orice cheltuieli conexe efectuate menționate la alin. 1, biroul investiții va informa Consiliul Local printr-un raport în ședința imediat următoare plății acestora.

ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.

ART.6. Se împuternicește dl. Olariu Dumitru – Primarul municipiului Toplița, să semneze toate actele necesare implementării proiectului în numele Municipiului Toplița.

ART.7. Cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2022 se abrogă.

ART.8. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

ART.9. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Biroului  Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu, Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, prin grija biroului de investiții şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița, la 05.10.2022.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                            CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MACARIE OLIMPIU MARIUS             SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut