HOTĂRÂREA NR. 177/2022 Privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 23679/12.07.2022 cu privire la investiția „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 6 octombrier 2022,

Având în vedere :

  • Referat de aprobare nr. 181/03.10.2022.
  • Raportul de specialitate nr. 33052/03.10.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 23679/12.07.2022 cu privire la investiția „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711;
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 191/2022 ;
  • Nota conceptuală nr. 14.253/05.10.2018 ;
  • Tema de proiectare nr. 14283/08.10.2018 ;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție nr. 5448/16.02.2022 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”;
  • Hotărârea Consiliului local nr. 176/2022 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711, și a cheltuielilor legate de proiect ;
  • Hotărârea Consiliului local nr. 135/2022 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 23316/07.07.2022 pe loturi, prin licitație deschisă a contractului de furnizare „Achizitionare echipamente medicale – Ambulatoriu Spital Municipal Toplița” din cadrul proiectului Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 126711;
  • Contractul de finanțare nr. 6907/27.05.2021 având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către AM pentru implementarea Proiectului nr. 126701, intitulat: „Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 126711;

Ținând cont de:

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

–  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată  – art. 5 alin. 1 lit. b pct. iii), art. 12;

– Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

–   Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. a , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă Proiectul tehnic de execuție nr. 23679/12.07.2022 cu privire la investiția „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711, conform anexei, care face parte integrantă la prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului  investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 06.10.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MACARIE                                   SECRETAR GENERAL UAT

OLIMPIU MARIUS                                              CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut