HOTĂRÂREA NR. 150/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare cu suma de 1832,94 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 septembrie 2021,

Ținând cont de :

– Referatul de aprobare nr.  153/23.09.2021;

– Raportul de specialitate nr. 30564/23.09.2021 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate al primarului;

– Proiectul de hotărâre privind  rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare

cu suma de 1832,94 mii lei ;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.            /2021;

– Adresa Consiliului Județean Harghita nr. 58310/01.09.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 28021/03.09.2021 prin care se comunică Hotărârea Consiliului Județean nr. 327/2021 privind repartizarea municipiului Toplița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021;

– Adresa Consiliului Județean Harghita nr. 57684/25.08.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 26918/26.08.2021;

– Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 12/16.09.2021;

– Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 13/21.09.2021;

– Adresa Grădiniței Voinicel nr. 893/06.09.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 28443/08.09.2021;

– Adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” nr. 937/17.08.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 25931/17.08.2021;

– Adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” nr. 967/02.09.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 28061/03.09.2021;

– Adresa Școlii Gimnaziale ”Sfântu Ilie” nr. 1416/15.09.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 29847/20.09.2021;

– Adresa Școlii Gimnaziale ”Miron Cristea” nr. 860/03.09.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 28017/03.09.2021;

– Adresa Școlii Gimnaziale ”Miron Cristea” nr. 867/07.09.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 28264/07.09.2021;

– Adresa Liceului Teoretic ”Kemeny Janos” nr. 1118/10.08.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 25403/11.08.2021;

– Adresa Colegiului Național ”Mihai Eminescu” nr. 1433/06.08.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 25404/11.08.2021;

– Adresa Spitalului municipiului Toplița  nr. 8528/2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 30919/2021;

Având în vedere prevederile:

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificată sis actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2 art. 26, art. 39 alin. 6, art. 45, art. 46 , art. 49 alin. (7);

–  Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273 / 2006 privind finantele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată si actualizata;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizata  –  art. 23 alin. (1) şi (2) respectiv art. 12 alin. (1) lit. e);

– Legea nr. 15/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificări și completări ulterioare;

– Legea nr. 16/2021 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021, cu modificări și completări ulterioare;

– HCL nr. 61/2021  privind aprobarea Bugetului General al UAT Municipiul Toplita pe anul 2021, cu rectificarea ulterioară;

– Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a , art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit cc) , art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1: Se aprobă  rectificarea bugetului general al municipiului Toplița prin majorare cu suma de 1.832,94 mii lei , atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, viramente interne, lista investiții- astfel:

              Anexa nr. 1 –  pentru Bugetul Local  = majorare cu 1.660,60 miilei, astfel: 

  1. a) Veniturile se majorează cu 1.660,60 mii lei;
  2. b) Cheltuielile se majorează cu 1.660,60 miilei ;

             Anexa nr. 2 –  pentru Bugetul Instituțiilor Publice Finanțate din Venituri Proprii și Subvenții  = majorare cu 172,34 miilei , astfel: 

  1. a) Veniturile se majorează cu 172,34 mii lei;
  2. b) Cheltuielile se majorează cu 172,34 mii lei ;

            Art.2:  Anexa 1 si Anexa 2 fac parte integrantă din prezenta.

 

            Art.3: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

            Art.4: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita , Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov şi ordonatorilor terţiari de credite prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la:  29.09.2021.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN              SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI  IULIAN

 

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut