HOTĂRÂREA NR. 151/2021 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 116/2009 referitoare la aprobarea închirierii de către Consiliul Judeţean Harghita pe o perioadă de 20 ani a unei suprafeţe de 20,93 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa, situat la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 pentru desfăşurarea activităţii de către Biroul Teritorial Topliţa – Serviciul administraţia publică

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2021.

Având in vedere:

  • Referatul de aprobare. 152/22.09.2021.
  • Raportul de specialitate nr. 30546/23.09.2021;
  • Proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 116/2009 privind aprobarea închirierii de către Consiliul Judeţean Harghita pe o perioadă de 20 ani a unei suprafeţe de 20,93 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa, situat la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 pentru desfăşurarea activităţii de către Biroul Teritorial Topliţa – Serviciul administraţia publică;
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 152/2021;
  • HCL nr. 116/2009 privind aprobarea închirierii de către Consiliul Judeţean Harghita pe o perioadă de 20 ani a unei suprafeţe de 20,93 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa, situat la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 pentru desfăşurarea activităţii de către Biroul Teritorial Topliţa – Serviciul administraţia publică;
  • Solicitarea Consiliului Județean Harghita nr. 60620/2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 30039/2021;

În temeiul prevederilor:

            – Legea nr. 287/2009 – privind Codul civil, republicată și modificată – art. 1270 alin. 2;

            – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată – art. 285 lit. a, art. 286 alin. 1 si alin. 4, art. 287 lit. b, art. 290;

            – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

 – HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

 – Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

  -Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit.c , art. 139 alin. 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Începând cu data de 24 septembrie 2021, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2009 privind aprobarea închirierii de către Consiliul Judeţean Harghita pe o perioadă de 20 ani a unei suprafeţe de 20,93 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa, situat la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 pentru desfăşurarea activităţii de către Biroul Teritorial Topliţa – Serviciul admininstraţia publică.

 

Art.2:  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Toplita, prin:  Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe.

Art.3: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița,  Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului  și Direcției Buget- Finanțe, Consiliului Județean Harghita prin grija Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și se face publica prin afisarea pe pagina de internet www.primariatoplita.ro.

Topliţa la,  29.09.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN                      SECRETAR GENERAL UAT Toplita

                                                                                                              CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut