HOTĂRÂRE NR. 149/2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriaşii din spaţiile cu destinaţie de locuinţe pentru tineri – locuințe ANL, situate în str. Izvoarelor, bl.1B și bl.1C, conform anexei

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2021 ,

 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 151/22.09.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 30455 / 23.09.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei contractelor de închiriere  pentru  chiriaşii din spaţiile cu destinaţie de locuinţe pentru tineri – locuințe ANL, situate în str. Izvoarelor, bl.1B  și bl.1C, conform anexei;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 150/2021;

 –  Cererile chiriașilor prin care solicită prelungirea  contractelor de închiriere;

 –  Procesul verbal al comisiei  de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea  nr.152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. (5);

– Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe,modificată art.15 alin.(14);

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere prin acte adiționale, chiriașilor din spațiile cu destinație de locuințe pentru tineri – locuințe ANL, situate în str. Izvoarelor, bl.1B și bl.1C, conform anexei, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2: Se împuternicește administratorul public al  municipiului Toplița pentru semnarea actelor adiționale  la contractele inițiale  de închiriere.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 3, titularilor contractelor de închiriere  prin grija compartimentului spațiu  locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

 

Topliţa la,  29.09.2021

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANITN        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut