HOTĂRÂREA NR. 147 / 2021 privind desemnarea consilierilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2021-2022

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2021 ,

    Având în vedere :

            – Referatul de aprobare nr. 149/21.09.2021;

           – Raportul de specialitate  nr.  30251/22.09.2021;             ;

            -Proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al Instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2021-2022;

           – Rapoartele  de avizare ale comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Topliţa nr. 148/2021;

          – Adresa Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” nr. 1892/21.09.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 30231/22.09.2021;

            – Adresa Liceului Teoretic „O.C. Tăslăuanu” Topliţa nr. 2145/21.09.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 30180/22.09.2021;

            – Adresa Liceului Teoretic „Kemény János” Topliţa nr. 1322/20.09.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 30057/21.09.2021;

            – Adresa Şcolii Gimnaziale „Miron Cristea” Topliţa nr. 886/14.09.2021 , înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 29247/15.09.2021;

            – Adresa Şcolii Gimnaziale „Andrei Şaguna” Topliţa nr. 1107/21.09.2021,  înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 30058/21.09.2021;

             – Adresa Şcolii Gimnaziale „Sfântu Ilie” Topliţa nr. 1340/21.09.2021, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 30277/22.09.2021;

            – Adresa Grădiniţei „Voinicel” Topliţa nr.  891/03.09.2021, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 28646/09.09.2021;

            – Adresa Clubului Sportiv Şcolar  Topliţa nr. 160/2021, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr.       28377/07.09.2021;

      Ţinând cont de:

– Legea nr. 1/2011 Lega Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, – art. 96 ;

– OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,– art. 11 alin. 4 lit. „e”;

– Ordin nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar – art. 5 alin. 1 şi 2 lit. a, art. 7  alin. 1 lit. b din anexă;

            – Ordin nr. 5447/2020  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul III, Cap. II din anexă;

             – Prevederile art. 131 din Oug nr. 57/2019 – Codul administrativ;

             – Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

            – Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg;

            – Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

                 În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei

      În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129 alin 1 si alin. 2 lit. a si lit d, alin. 3 lit. c, alin. 7 lit a , art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit ee) , art. 196 alin. 1 lit. a , art.198 , art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se aprobă desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Topliţa în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al Instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2021-2022,  după cum urmează:

  1. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” – Man Călin Constantin ;
  2. Liceul Teoretic „O.C. Tăslăuanu” – Buzilă Victor Sebastian – Mare Gabriela Laura – Tudor Ionela;
  3. Liceul Teoretic „Kemeny Janos” – Bodor Attila Béla – Szabó Coloman Emeric;
  4. Şcoala Gimnazială „Miron Cristea” –– Borș Andra Ramona – Dobrean Olga Ana;
  5. Şcoala Gimnazială „Andrei Şaguna” – Hirișcău Horațiu Sever Nicu – Macarie Olimpiu Marius;
  6. Şcoala Gimnazială „Sfântu Ilie” –– Calinovici Mihai Achim – Negrea Alin Gheorghe;
  7. Grădiniţa „Voinicel” – Kondratovici Ionel;
  8. Clubul Sportiv Şcolar – Coman Ionel.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localităţii prin : consilierii locali nominalizaţi la art.1.

            Art.3:  Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art.1, instituţiilor de învăţământ şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 29.09.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN                       SECRETAR –  CIOBANU MIHAI

Sari la conținut