HOTĂRÂREA NR. 148/2021 privind trecerea imobilului – teren și construcții, înscris în CF nr. 53140 Toplița, nr. cadastral 53140, situat în municipiul Toplița – str. Victor Babeș bl. E, din domeniul privat al municipiului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și administrarea operativă a Consiliului Local al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2021.

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare. 150/21.09.2021.
  • Raportul de specialitate nr. 30323/22.09.2021;
  • Proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului – teren și  construcții, înscris în CF nr. 53140 Toplița, nr. cadastral 53140, situat în municipiul Toplița – str. Victor Babeș bl. E, din domeniul privat al municipiului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și administrarea operativă a Consiliului Local al municipiului Toplița;
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Toplița nr. 149/2021;
  • Extrasul de Carte Funciară nr. 53140 Toplița;
  • HCL nr. 152/2008 privind aprobarea trecerii imobilului – teren şi construcţie în suprafaţă totală  de 2564 mp., înscris în CF nr. 1510 Topliţa, nr. topografic 837/2/1, 822/2/1/1, 822/2/2/1, 822/2/3/1, 822/2/4/1, situat în municipiul Topliţa, str. Victor Babeş – fără număr administrativ, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Topliţa – în administrarea operativă a Consiliului Local al municipiului Topliţa şi aprobarea planului de amplasament şi delmimtare al imobilului;

În temeiul prevederilor:

            – Legea nr. 114/1996 – legea locuinței, republicată și modificată – art. 39;

            – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – art. 285 lit. a, art. 286 alin. 1 si alin. 4, art. 287 lit. b, art. 290, art. 296 alin. 2, modificată;

            – Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată și actualizată ;

            – Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată – art. 858-862, art. 863 lit. f,  art. 888  și art. 551, art. 552, art. 553, art. 554 și art. 557 alin. 2;

            – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

 – HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

 – Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

  -Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată

                           În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței ,

                            In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit.c , art. 139 alin. 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

HOTĂRĂȘTE :

Art.1: Se declară ca bun de interes public local imobilul teren și construcții înscris în CF nr. 53140 Toplița, situat în municipiul Toplița, str. Victor Babeș bl. E., având destinația de locuințe sociale.

Art.2: (1) Se aprobă trecerea imobilului – teren în suprafață de 2564 mp., înscris în CF nr. 53140 Toplița, nr. cadastral 53140, situat în municipiul Toplița, str. Victor Babeș bl. E, din domeniul privat al municipiului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și administrarea operativă a Consiliului Local.

(2) Se aprobă trecerea imobilului – construcție  în suprafață de 514 mp., înscris în CF nr. 53140 Toplița, nr. cadastral 53140-C1, situat în municipiul Toplița, str. Victor Babeș bl. E, din domeniul privat al municipiului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și administrarea operativă a Consiliului Local.

(3) Se aprobă trecerea imobilului – construcție  în suprafață de 32 mp., înscris în CF nr. 53140 Toplița, nr. cadastral 53140-C2, situat în municipiul Toplița, str. Victor Babeș bl. E, din domeniul privat al municipiului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și administrarea operativă a Consiliului Local.

Art.3: Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a imobilului de la art. 1 și 2 în domeniul public al municipiului Toplița – administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Toplița și radierea înscrierii privitoare la dreptul de proprietate în domeniul privat  al municipiului Toplița.          

Art.4:  (1) Se aprobă efectuarea formalităților necesare cu privire la actualizarea evidențelor referitoare la domeniul public și privat al Municipiului Toplița și actualizarea evidențelor financiar contabile ale Municipiului Toplița, urmare a modificărilor intervenite prin cele aprobate la art. 1 – 3 în raport cu bunul imobil ce face obiectul prezentei .

             (2) Se dispune ca Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin responsabilul cu administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Toplița să efectueze demersurile în vederea actualizării Inventarului Bunurilor care aparțin Domeniului Public și Privat al U.A.T. Municipiul Toplița și demersurile cu privire la înscrierea/radierea  în evidențele de carte funciară ce se impun, iar Direcția Buget- Finanțe să efectueze actualizarea evidențelor financiar contabile și cantitativ- valorice, cu privire la imobilul care face obiectul prezentei.

Art.5: Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2008 privind aprobarea trecerii  imobilului – teren şi construcţie în suprafaţă totală  de 2564 mp., înscris în CF nr. 1510 Topliţa, nr. topografic 837/2/1, 822/2/1/1, 822/2/2/1, 822/2/3/1, 822/2/4/1, situat în municipiul Topliţa, str. Victor Babeş – fără număr administrativ, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Topliţa – în administrarea operativă a Consiliului Local al municipiului Topliţa şi aprobarea planului de amplasament şi delmimtare al imobilului, se abrogă.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Toplita, prin:  Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe.

Art.7: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița,  Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului  și Direcției Buget- Finanțe, Compartimentului Spațiul locativ din cadrul Primariei Municipiului Toplita, BCPI Toplita- OCPI Harghita prin grija Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și se face publica prin afisarea pe pagina de internet www.primariatoplita.ro.

Topliţa la,  29.09.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN                      SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                              CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut