HOTĂRÂREA NR. 146/2021 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire atribuire nr. 30143/21.09.2021 prin procedură simplificată a contractului de furnizare privind “Toalete Publice Automate racordabile”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 29.09.2021;

            Având în vedere :

– Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 148/21.09.2021;

            – Raportul de specialitate nr. 30175/21.09.2021al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte;

            – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire atribuire  nr. 30143/21.09.2021 prin procedură simplificată a contractului de furnizare privind “Toalete Publice Automate racordabile”;

            – Raport de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 147/2021;

          – Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

          – Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 2, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 10;

          – Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. II secțiunea a 4-a din Anexă coroborată cu art. 17 alin. 4 lit ”b”;

          – Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică;

          – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

          – HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

          – Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1), alin. (2) lit. b și lit. d,  alin. (4) lit.d, alin. (7) lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 30143/21.09.2021 prin procedură simplificată a contractului de furnizare privind „Toalete Publice Automate racordabile”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității prin : Biroul Investiţii, Programe, Proiecte și Direcția buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiuluiTopliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului Municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe, Biroului investiţii, achiziții, programe, proiecte şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

 

Toplița la , 29.09.2021.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN       SECRETAR GENERAL UAT-CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut