HOTǍRÂREA NR. 143/2021 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al municipiului Toplița în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

 Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 septembrie 2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  143/16.09.2021;

– Raportul de specialitate  nr. 29890/20.09.2021 din care rezultă justificarea încetării uzului sau interesului public local;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  trecerii unor bunuri din domeniul public al municipiului Toplița în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 144/2021;

Ținând cont de:

– Legea  nr. 287/2009 – privind Codul civil – republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 864

– OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – art. 361 alin. 2 și 3;

– OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificări și completări ulterioare – art. 2;

– HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, modificată – anexa nr. 1 ”Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe” – Grupa 2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii – cod de clasificare  2.1.17.4. – Mijloace de depozitare (rezervoare, tancuri, buncăre, butelii industriale etc.) încadrate în fluxul tehnologic: a) mediu neutru sau uşor coroziv : durată normală de funcționare 19-24 ani; b) mediu puternic coroziv: durată normală de funcționare 9-15 ani;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                În urma discuțiilor purtate în cadul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c, art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Toplița în domeniul privat al acestuia, a bunurilor  – mijloace fixe – , trecute în anexa, care face parte integrantă din prezenta.

             (2) Scopul trecerii bunurilor din domeniul public în cel privat este în vederea scoaterii din funcțiune și casării.

             (3) Bunurile care trec în domeniul privat rămân în inventarul domeniului privat  până la efectuarea operațiunilor legale de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a materialelor rezultate în urma acestor proceduri.

 

Art.2: (1) Direcția buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița va îndeplini toate operațiunile legale de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a materialelor ce vor rezulta în urma acestor proceduri.

           (2) Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului va efectua operațiunile necesare actualizării domeniului public și privat al municipiului Toplița.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcția buget-finanțe și direcția de urbanism – administrarea domeniului public și privat – din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, direcției buget-finanțe, direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la 29.09.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                  Contrasemnează pentru legalitate

CONSILIER –  MAN CĂLIN CONSTANTIN                Secretar general UAT

                                                                                                   Ciobanu Mihai Iulian

Sari la conținut