HOTĂRÂREA NR. 142 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.13566/05.11.2008, încheiat cu doamna Antal Aurica – Steluța – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1C, sc.1, ap.9

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședina ordinară din data de 29 septembrie 2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 142/16.09.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 29424/16.09.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei contractului  de închiriere nr.13566/05.11.2008, încheiat cu doamna Antal Aurica – Steluța – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1C, sc.1, ap.9;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 143/2021;

–  Cererea  nr. 22852/2021 a doamnei Antal Aurica-Steluța;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Sentința Civilă nr. 163/07.04.2021 – definitivă, emisă de Judecătoria Toplița în dosarul nr. 400/326/2020;

Ținând cont de:

– Legea  nr. 152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. (5);

– Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe,modificată art.15 alin. (14);

– Lege nr. 134/2010  Codul de procedură civilă, republicată și modificată  – art. 433;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

               În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: În vederea respectării reglementărilor legale în materie și în acord cu prevederile Sentinței civile nr. 163/2021 pronunțată de Judecătoria Toplița în dosarul nr. 400/326/2020, cu privire la locuința ANL situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1C, sc.1, ap.9, se dispune astfel:

  1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 13566/05.11.2008, încheiat cu doamna Antal Aurica-Steluța, pentru locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor,bl.1C,sc.1,ap.9 pentru perioada 16.05.2020 – 15.05.2021.
  2. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 13566/05.11.2008, încheiat cu doamna Antal Aurica-Steluța, pentru locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor,bl.1C,sc.1,ap.9 pentru perioada 16.05.2021 – 15.05.2022.

Art.2: Se împuterniceşte administratorul public al  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:             serviciul impozite și taxe; compartimentul spațiu locativ și Compartimentul juridic din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, doamnei Antal Aurica-Steluța prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  29.09.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  MAN CĂLIN CONSTANTIN          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut