HOTĂRÂREA NR. 144 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 55/03.01.2013, încheiat cu doamna Vlaic Otilia- chiriaş în spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în imobilul din str. Libertății, nr. 59, ap. 4

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 144/16.09.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiul locativ nr. 29635/17.09.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 55/03.01.2013,  încheiat cu doamna Vlaic Otilia- chiriaş în spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în imobilul din str.Libertății, nr.59, ap.4.;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 145/2021;

 –  Cererea doamnei Vlaic Otilia prin care solicită prelungirea   contractului de închiriere;

 –  Procesul verbal  a  comisiei  sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr.114/1996, art. nr.43 si art. nr.44  – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996,cu modificările şi completările ulterioare ;

– Ordonanţa de Urgenţă nr. 40/1999 – actualizată, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

             În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 : Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere prin act adițional doamnei Vlaic Otilia  chiriaș în spațiu cu destinație de locuință situat în imobilul din str.Libertății, nr.59, ap.4,pe o perioadă de 6 luni,  începând din data de 01.10.2021.

Art.2  Se împuternicește administratorul public al  municipiului Toplița pentru semnarea actelor adiționale  la contractele inițiale  de închiriere.

Art.3  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe ; compartimentul juridic; responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.4 :.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 3, titularului contractului de închiriere prin grija compartimentului spațiu  locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

 

Topliţa la, 29.09.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN         SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut