HOTĂRÂREA NR. 14 / 2022 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl. F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei Gliga Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

Consiliul local al Municipiului Toplita întrunit în ședința ordinară din  27.01.2022,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 7/11.01.2022;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1304/13.01.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl. F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei  Gliga  Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 14/2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2019 privind aprobarea  schimbării statului de locuință închiriată în locuință de serviciu a apartamentului situat în municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu,bl.F,sc.6,ap.2, administrat de către Consiliul Local;

–  Cererea nr. 1293/13.01.2022 a doamnei dr.Gliga Ioana – medic specialist în cadrul Spitalului municipal Toplița , prin care solicită prelungirea contractului de închiriere pentru locuință de serviciu situată în str. N. Bălcescu, bl.F, sc.6, ap.2;

–  Actul adițional nr. 5/05.01.2022 la Contractul individual de muncă nr.1169/23.06.2021, încheiat între Spitalul Municipal Toplița și Gliga Ioana-medic specialist;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 2 lit. d;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată – art. 29;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                 În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : (1) Se aprobă repartizarea în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str.Nicolae Bălcescu, Bl.F,sc.6, Ap.2, doamnei Gliga Ioana – medic specialist în cadrul Spitalului Municipal Toplița – compartimentul pneumologie COVID-19, pe perioada valabilității contractului individual de muncă, respectiv până la data de 6 februarie 2022.

             (2) Contractul de închiriere ce se va încheia va fi accesoriu la contractul individual de muncă încheiat între Spitalul Municipal Toplița și doamna Gliga Ioana – medic specialist.

Art.2 : Se aprobă chiria lunară în cuantum de  135,02 lei, calculată conform  HG nr. 310/2007- privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă.

Art.3 : Se împuterniceşte primarul municipiului Topliţa pentru semnarea  contractului  de închiriere.

Art.4 : Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:

  • directorul executiv direcţia buget – finanţe ;
  • responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Compartimentului spațiul locativ, Direcției buget-finanțe, doamnei Gliga Ioana – medic specialit, prin grija compartimentului spațiul locativ şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.

 

Topliţa la,  27.01.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                              CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – TUDOR IONELA                        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

 

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut