HOTĂRÂREA NR. 15/2022 privind aprobarea prelungirii prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru chiriaşii din locuinţele ANL, situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl. 1B, sc.1, bl. 1C,sc. 1 și bl. 1C.sc. 2

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data 27.01.2022.,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  9/12.01.2022;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiul locativ nr.  1463/13.01.2022;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin acte adiţionale a contractelor de închiriere  pentru chiriaşii din locuinţele ANL,  situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl. 1B, sc.1, bl. 1C,sc. 1 și bl. 1C.sc. 2;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 15/2021;

–  Cererile chiriașilor  prin care solicită prelungirea   contractelor de închiriere;

–  Procesul verbal ale comisiei  sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

 

Ținând cont de:

– Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare – art 8 alin. 5;

– HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – art. 15 alin. 14;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă  Ş T E :

Art.1 : Se aprobă prelungirea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru chiriaşii din locuinţele ANL situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl. 1B,sc.1, bl. 1C,sc.1 şi bl. 1C,sc.2, pe o perioadă de 1 an de zile conform anexei ,  care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 : Se împuterniceşte primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actelor adiţionale la contractele iniţiale de închiriere.

Art.3: Cu aducere la îndeplinireaprevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:

  • Direcția buget-finanțe;
  • Compartimentul spațiu locativ;

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, chiriaşilor înscrişi în anexă  prin grija compartimentului spațiul locativ şi se aduce la cunoştinţă prin  publicare pe pagina web a municipiului.

                                                                       Topliţa la, 27.01.2022.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – TUDOR IONELA                               SECRETAR GENERAL UAT- CIOBANU MIHAI

Sari la conținut