HOTĂRÂREA NR. 13 / 2022 privind aprobarea prelungirii prin act adițional a duratei contractului de închiriere nr. 15360/28.12.2016, încheiat cu Peter Ioan, chiriaş în locuinţa construită din fondurile statului înainte de anul 1990, situată la adresa str.Aluniș, bl.A, sc.1, ap.18.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  8/11.01.2022;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiul locativ nr.  1462/13.01.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adițional a duratei contractului de închiriere nr. 15360/28.12.2016, încheiat cu Peter Ioan, chiriaş în  locuinţa construită din fondurile statului înainte de anul 1990, situată la adresa str.Aluniș, bl.A, sc.1, ap.18.;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 13/2021;

–  Cererea  nr. 592/06.01.2022 a domnului Peter Ioan  prin care solicită prelungirea   contractului  de închiriere;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                  În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se aprobă  prelungirea prin act adițional a duratei contractului  de  închirierenr. 15360/28.12.2016, încheiat cu Peter Ioan, chiriaș în locuința construită din fondurile statului înainte de anul 1990, situată la adresa str. Aluniș, bl.A, sc.1, ap.18, pe o perioadă de 5 ani, începând din data de 01.02.2022.

Art.2: Se împuterniceşte primarul municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:

                 –     direcția buget-finanțe;

  • compartimentul spațiu locativ.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 3, domnului Peter Ioan prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  27.01.2022.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  TUDOR IONELA                             SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut