HOTǍRÂREA NR. 129 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării, conform anexei

HOTǍRÂREA NR. 129 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării, conform anexei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 26 august 2021,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 130/16.08.2021.

– Raportul de specialitate nr. 25773/16.08.2021 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării, conform anexei;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 130/2021;

– Contractul de administrare nr. 15/2013 încheiat între Direcția Silvică Harghita și Municipiul Toplița;

– Contractul de Servicii Silvice nr. 310/2017, Actul Adițional nr.2747/07.05.2020 la contract, încheiat între Direcția Silvică Harghita și Municipiul Toplița;

– Contractul de administrare nr. 311/2017 încheiat între Direcția Silvică Harghita și Municipiul Toplița;

– Amenajamentele silvice întocmite pentru suprafețele de pădure, proprietate a municipiului Toplița;

–  APV-urile nr. :  2200, 2201, 2202 și 2203, înaintate de Ocolul Silvic Toplița cu adresa nr. 8039/10.08.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 25356/11.08.2021;

–  APV nr. :  2204, înaintat de Ocolul Silvic Toplița cu adresa nr. 7922/06.08.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 25355/11.08.2021;

Tinand cont de :

–  HG  nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, modificată – art. 1 lit. q, art. 20 alin. 5;

–  HCL a municipiului Toplita nr 168/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si privata ,  precum si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, proprietate a municipiului Toplita, administrata  de Consiliul Local al municipiului Toplita, modificată prin HCL nr. 94/2019 – art. 1 lit. p, art. 18 alin. 4;

–   HCL a municipiului Toplita nr.187/2020 privind aprobarea  menținerii prețurilor  de referinta pentru anul de productie 2021, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale si natura produsului, pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica/privata si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, apartinad municipiului Toplita- administrat de Consiliul Local al municipiului Toplita, la nivelul preturilor de referinta aferente anului 2020, aprobat prin HCL nr. 181/2019 ;

–  HCL a municipiului Toplita nr. 180/2020  privind aprobarea repartizarii pe destinatii a volumului de masa lemnoasa,  proprietate a municipiului Toplita si administrata de Consiliul Local Toplita, ce urmeaza a fi pus in valoare in anul 2021, conform anexei.

–  Legea nr. 46/2008- Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

– OUG nr. 57/2019- Codul administrativ, modificată – art. 286 si art. 287 lit. b;

– HCL a municipiului Toplita nr. 154/2012- privind aprobarea Statului U.A.T. Toplita

– Cartea Europeana a Autonomiei Locale adoptata la Strasbourg, ratificata prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000, republicata, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative

– Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparent decizionala in administratia publica;

         În urma discuţiilor din cadrul şedinţei și a amendamentului supus aprobării cu privire la majorarea cu 20% a prețului de pornire la licitație, aplicat la prețul din APV,

         În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1şi 2, lit.c si d, alin..6,lit.a si lit.b, alin. 7  lit.r, art.139  alin 1, alin.3 lit.g coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art.198, art.199 si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ

HOTǍRǍŞTE:

Art.1:  Se aprobă  prețurile de pornire la licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează : Primarul municipiului Toplița prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor, Direcția buget finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița, Ocolul Silvic Toplita.

Art.3:  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarul municipiului, celor mentionaţi la art.2, Ocolului Silvic Toplita prin grija Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița  şi se aduce la cunoştinţă publică prin postare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 26.08.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                                       SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI  IULIAN

Sari la conținut