HOTĂRÂREA NR. 130 / 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare, dezvoltare și întreținere a spațiilor verzi din Municipiul Toplița

HOTĂRÂREA NR. 130 / 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare, dezvoltare și întreținere a spațiilor verzi din Municipiul Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 26 august 2021,

Ținând cont de :

– Referatul de aprobare nr.  127/23.07.2021;

– Raportul de specialitate nr. 23148/26.07.2021;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, dezvoltare și întreținere

a spațiilor verzi din Municipiul Toplița;

– Anunțul public nr. 23289/26.07.2021.

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 131/2021;

Având în vedere:

– Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată și modificată – art. 8, art. 15;

– OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată – art. 2, art. 23, art. 28, art. 31-32;

– OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată – art. 8 lit. ”p”;

– OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, actualizată – art. 62, art. 70 lit. ”f”, ”i”, art. 90 lit. ”f”;

– Legea nr. 46/2008 – codul silvic, republicată și actualizată – art. 18 lit. ”b”;

– Legea nr. 348/2003 – legea pomiculturii, republicată și actualizată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeană a Autonomiei Locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul șeidnței,

            În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 2 lit. ”c”, ”d”, alin .7 lit.”i”. ”j”, ”k”, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare, dezvoltare și întreținere a spațiilor verzi din Municipiul Toplița, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2010.

Art.3: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa prin: Serviciul parcuri și zone verzi din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.4: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita , Primarului localităţii, Direcției buget-finanțe, Serviciul parcuri și zone verzi, Serviciului Poliția Locală şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la:  26.08.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                                         SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI 

Sari la conținut