HOTĂRÂREA NR. 123/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 22849/22.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare – Achiziție tractor cu accesorii (utilaje) incluse

HOTĂRÂREA NR. 123/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 22849/22.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare – Achiziție tractor cu accesorii (utilaje) incluse

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iulie 2021,

Având în vedere :

 • Referat de aprobare nr. 125/22.07.2021.
 • Raportul de specialitate nr. 22883/22.07.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 22849/22.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare – Achiziție tractor cu accesorii (utilaje) incluse;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 124/2021 ;
 • Dispoziția Primarului municipiului Toplița nr. 230/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică nr. 10817/2021 și a Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 – anexa nr. 2 – Achiziții directe, poziția nr. 14;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021, cu modificări prin HCL nr. 118/2021;

Ținând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 2, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 10;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. II secțiunea a 4-a din Anexă;
 • Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;
 • HCL nr. 154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale
 • Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

             În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit.h,  n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 22849/22.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare – Achiziție tractor cu accesorii (utilaje) incluse, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului  investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 30.07.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU SEVER NICU                   SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI  IULIAN

Sari la conținut