HOTĂRÂREA NR. 124/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2021 referitoare la aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița, conform anexei

HOTĂRÂREA NR. 124/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2021 referitoare la  aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița,  conform anexei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iulie 2021,

Ținând cont de :

– Referatul de aprobare nr.  122/19.07.2021;

– Raportul de specialitate nr. 22682/21.07.2021;

– Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2021 referitoare la

aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița, conform anexei;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 125/2021;

– Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 2795/2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 4415/2021;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

             În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

             În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 1, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4

H O T Ă R Ă Ş T E :

           

Art.1: Cu data intrării în vigoare a prezentei, se revocă  Hotărârea Consiliului local nr. 20/2021privind aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița, conform anexei.

Art.2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  compartimentul spațiul locativ din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului localităţii, Compartimentului spațiul locativ şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la:  30.07.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU SEVER NICU                               SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI  

Sari la conținut